NOVINKY BEST beton

Statický software na navrhování velmi šíhlých betonových sloupů BEST beton vychází od verze 21.0 s novým výpočetním a návrhovým jádrem na bázi osvědšeného řešení FEM TRIMAS, které bylo speciálně pro tyto účely rozšířeno a naladěno, a poskytuje tak nové a výstižnější možnosti statiky těchto velmi náročných a častývh konstrukčních prvků. Jedná se zejména o tyto novinky:

 • Nový řešič FEM materiálové (vyztužený beton se vznikem trhlin) a geometrické (teorie II. řádu) nelinearity s přírůstovým algoritmem na stanovení únosného zatížení (vzpěrná stabilita) sloupu.
 • Realistické zohlednění vlvu dotvarování na redistribuci přetvoření mezi výztuží a betonem na úrovni jednotlivých průřezu (dříve jen na úrovni celého statického systému) při stálé a požární návrhové situaci.
 • Duální výpočet stupňů využití jak pro únosnost na úrovni průřezů, tak i pro globální systémovou vzpěrnou stabilitu.
 • Hospodárnější návrhy sloupů z vysokopevnostních materiálů, včetně výztuže SAS670.
 • Změna orientace a počátku lokálního souřadného systému sloupu, tj. počátek osy X = osy sloupu v patce, osy Y a Z v rovnině vodorovných řezů pro jednotné zadávání (průřezy, odskoky, výztuž, zatížení) a výstupy (vnitřní účinky, deformace, tuhosti).
 • Výstupy reakcí do základu a přenosy korespondujících zatížení v globálním souřadném systému, tj. osa Z = svislý směr = kladné působení tíhové síly.
 • Přímá kompatibilita vstupních souborů *.BESX ze starších projektů BEST.
 • Centrální přepínač režimu výpočtu: sloup ve 3D nebo jen v rovině XZ.
 • Automatický návrh velikosti normové imperfekce aplikované na 1. vlastní tvar sloupu.
 • Možné odstupňování matriálů betonu a výztuže po úsecích, resp. podlažích sloupu.
 • Nová standardní schémata rozmístění výztuže ve sloupu (Rohová výztuž 4x1, 4x3, 4x5, jednoduše symetrická spojitá výztuž).
 • Volitelně: individuální schémata rozmístění výztuže - až od verze 22.0
 • Zohlednění vlastní tíhy sloupu v samostatném zatěžovacím stavu.
 • Nový panel sestavení návrhových kombinací poskytující více individuálních a cílených možností konfigurce.
 • Možnost přepnutí režimu výpočtu z "Návrhu", tj. navyšuje výztuž na "Přepočet", tj. pouze posouzení a stupně využití bez navýšení výztuže.
 • Volitelně: výpočet a posouzení deformací sloupu na MS použitelnosti pro zvolené sady návrhových kombinací (charakteristivká, častá, kvazistálá); nelineární výpočet s průměrnými materiálovými parametry a bez uvažování počáteční imperfekce.
 • Cílené nastavení hran sloupu vystavených účinkům požáru při jeho modelování rozšířenou zónovou metodou.
 • Nová termická analýza diferenciální metodou pro obdélníkové tvary průřezů sloupu.
 • Indivisuální výpočet teploty každé položky výztuže.
 • Zpřesněný návrh na požární odolnost zónovou metodou s teplotně závislými materiálovými parametry individuálně pro každou položku výztuže.
 • Kontrola a upozornění na splnění podmínek přípustnosti tabelárního posouzení požární odolnosti.
 • Informační panel dosažených stupňů využití k jednotlivým mezním stavům bezprostředně po proběhnutí výpočtu.

Základní přehled

BEST beton, s novou generací moderního prostředí obsluhy, řeší statické výpočty a navrhování štíhlých betonových sloupů se zohledněním počátečních imperfekcí, vlivu dotvarování, deformace sloupu pod zatížením (teorie II. řádu) a efektivních tuhostí vyztužených průřezů. Zabezpečení vzpěrné stability sloupu dle požadavků normy je tak implicitní součástí nelineárního návrhového algoritmu. BEST beton poskytuje např. následující možnosti:

 • návrh výztuže betonu na MSÚ dle aktuálních norem řady EN, vč. národních parametrů pro CZ ≈ SK, DE, AT, UK
 • výpočet s teorií I. a II. řádu se zohledněním efektivních tuhostí, imperfekce a dotvarování
 • šikmý ohyb s (excentrckou) normálovou silou a posouvajícími silami
 • stavebně typické tvary průřezů, obdélník, U, H, kruh, prstenec
 • posouzení na požární odolnost tabelární metodou, popř. volitelné rozšíření o zónovou metodu > BEST PO
 • automatická tvorba a nabídka sady návrhových kombinací po nelineární výpočet
 • odstupňování hlavní výztuže po výšce sloupu
 • tuhé nebo elastické vetknutí paty sloupu, tuhé nebo poddajné podpory v podlažích, zavěšené kyvné stojky
 • konfigurovatelné prostředí obsluhy a přepínání jazyka obsluhy nezávisle na jazyku výstupů (CZ, DE, UK)
 • přehledné výstupy se šablonami pro Stručný, Podrobný nebo Detailní protokol

Charakteristiky BEST beton

BEST pro betonové sloupy se stavebně obvyklými průřezy je špičkovým, nelineárním statickým programem, zejména s následujícími vlastnostmi:

 • přehledné, intuitivní grafické prostředí a s parametrickými úpravami, kontextovými nabídkami a instantní stručnou nápovědou
 • výkonné výpočetní jádro a rychlý přehled a vyhodnocení výsledků
 • snadné a bezpečné zadání, výpočty a návrhy neztužených (konzol) a ztužených (vícepodlažních) sloupů
 • mimomořádně hospodárný návrh nutné výztuže betonových, velmi šíhlých a vysoce zatížených sloupů při zachování bezpečnostních kritérií normy
 • přehledné grafické průběhy výsledků
 • přenos zatížení z jiných položek, navazujících konstrukčních prvků
 • sofistikovaný přenos nelineárně spočtených reakcí ze sloupu do základové patky FUNDA

BEST je vhodným nástrojem zejména pro optimalizaci hospodárnosti návrhu nadstandardních (prefabrikovaných štíhlých sloupů s významným vlivem geometrické a materiálové nelinearity (vzpěr, skeletové konstrukce bez systému ztužujících stěn apod.).