Přeskočit na hlavní obsah

Všeobecné obchodní podmínky pro servis softwaru

Aktuální stav 01/2021

1.Předmět smlouvy
(1) Tyto Všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o servisu software uzavřené se společností RIB stavební software s.r.o. ("RIB").
(2) RIB poskytuje k softwaru uvedenému ve Smlouvě o servisu software ("software") níže popsané služby.
2. Servisní služby
(1) RIB poskytuje pro software v rámci České republiky a Slovenské republiky následující služby, které jsou obsaženy v paušálním servisním poplatku:
a) Update a upgrade: poskytnutí vždy nejnovější programové verze softwaru po jejím oficiálním uvolnění pro zákazníky RIB na CD-ROM, DVD nebo jako download z internetu.
b) Aktualizace dokumentace softwaru: Aktualizovanou dokumentaci obdrží zákazník zasláním datového nosiče CD-ROM, DVD nebo jako download z internetu.
c) Chybové stavy: RIB oznámí zákazníkovi během přiměřené doby k jím oznámené a reprodukovatelné chybě softwaru nebo dokumentace jakým způsobem lze tuto chybu odstranit a kdy se tak stane (např. prostřednictvím update) nebo sdělí zákazníkovi opatření vedoucí k obejití nebo dočasnému překlenutí této chyby. Za chybu jsou považovány ne pouze nepodstatné negativní odchylky od dohodnutých vlastností, které mají větší než nepodstatný vliv na smluvně sjednanou použitelnost.
d) Hotline: Poradenství a podpora zákazníka při technických dotazech k softwaru. Servis hotline je k dispozici během obvyklé pracovní doby RIB ("Servisní časy"). Zákazník popisuje problémy se softwarem co nejpřesněji a zpravidla písemně prostřednictvím elektronické pošty nebo faxu. Odezva RIB je telefonická nebo písemná. Hotline neposkytuje a nenahrazuje školení k užívání softwaru.
(2) Ke smluvním servisním službám RIB nepatří zejména následující služby: poradenství mimo servisní časy; služby a výkony, které jsou třeba v důsledku používání softwaru na hardwaru a v operačních systémech neschválených RIB; služby a výkony, které jsou třeba v důsledku zásahu zákazníka do programového kódu softwaru; služby a výkony týkající se spolupráce softwaru s jinými počítačovými programy, které nejsou součástí této Smlouvy o servisu software; instalace a podpora zákazníka při instalaci softwaru, resp. upgrade a update přímo na místě u zákazníka; zpracování dotazů zákazníka, které nejsou zaviněny poruchami a chybami softwaru, ale jsou způsobeny chybnou obsluhou, nedostatečnými znalostmi a ostatními vnějšími vlivy na straně zákazníka; individuální úpravy softwaru na nové požadavky zákazníka; bezplatné poskytování nových programových modulů, které RIB nabízí po dodávce softwaru; další nové funkcionality v rozšířených verzích softwaru s odlišným označením nebo názvem.
(3) RIB je oprávněna delegovat poskytování servisních služeb na třetí osobu.
(4) Zákazník získává od RIB taková uživatelská práva k updatům a ostatním programům nebo částem programů (včetně dokumentace) dodávaných v rámci servisních služeb, jaká má k softwaru již dodaném na základě Kupní softwarové smlouvy. Užívací právo na programech, které jsou technicky nahrazeny novými programy, zaniká do dvou týdnů od doby, kdy zákazník začal nově dodané programy produktivně používat, avšak nejpozději jeden kalendářní měsíc od doručení nových programů zákazníkovi. Pro účely archivace si smí zákazník zhotovit jednu kopii.
3. Servisní poplatek
(1) Sjednaný servisní poplatek, povýšený o DPH v zákonné sazbě odpovídající dni zdanitelného plnění, je splatný bez jakýchkoliv srážek v termínu splatnosti uvedeném na příslušné faktuře. Fakturace servisních služeb je předem na celé roční období. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti příslušné faktury je splatný úrok z prodlení ve výši 0,2% za každý započatý den prodlení. Při pololetní a čtvrtletní fakturaci se poplatek zvyšuje odpovídajícím způsobem.
(2) RIB je oprávněna dle všeobecného vývoje cen výši servisního poplatku upravit, a to nejdříve 12 měsí-ců od data uzavření Smlouvy. Při navýšení servisního polatku o více než 5 % je zákazník oprávněný Smlouvu vypovědět.
(3) Pokud může RIB v při nárokování servisních služeb ze strany zákazníka prokázat, a to zejména v případě ohlášení údajných chyb, že se nejednalo o výkony obsažené v servisních službách, pak jdou tyto výkony RIB na vrub zákazníka. Při fakturaci těchto výkonů se vychází ze sazeb aktuálního ceníku RIB.
4. Předpoklady pro poskytování služeb
(1) Závazek RIB k poskytnutí servisních služeb se vztahuje na vždy nejnovější stav softwaru. Pokud zákazník používá starší verzi softwaru, může RIB poskytnutí služby odmítnout, nebo ji poskytnout proti fakturaci s tím spojených vícenákladů; v tomto případě RIB předem informuje zákazníka o předpokládané výši vícenákladů.
(2) K zákazníkem nebo třetí osobou upravenému softwaru jsou poskytovány servisní služby pouze v případě, kdy RIB příslušné změny předem schválila a po jejich praktické kontrole odsouhlasila.
5. Povinnost součinnosti zákazníka
(1) Zákazník zajistí včasnou a pro RIB bezplatnou součinnost nutnou k poskytování servisních služeb. Povinnost součinnosti je podstatnou povinností zákazníka. V případech, kdy zákazník neposkytne svoji součinnost včas a ne dostatečně je RIB osvobozena od poskytnutí servisních služeb.
(2) Zákazník sdělí RIB domnělé chyby a problémy bezodkladně – v případě telefonického sdělení následně i písemně nebo elektronickou poštou – s udáním bližších okolností výskytu chyby, jejích důsledků a možných příčin. Zákazník poskytne veškeré nutné podklady a informace – pokud jsou tyto k dispozici, které RIB potřebuje k diagnóze a odstranění chyby a v případě nutnosti umožní i v obvyklé pracovní době přístup do svých prostor, k předmětnému hardwaru a softwaru.
(3) Zákazník aktivně podporuje RIB při hledání příčiny hlášeného problému.
(4) Zákazník dává RIB bezplatně k dispozici svůj software jakož i příslušný personál a výpočetní čas, pokud je toto k poskytování servisních služeb nezbytné.
(5) V průběhu poskytování servisních služeb jmenuje zákazník na podporu RIB kvalifikovaného zaměstnance (kontaktní osoba). Služba hotline je poskytována RIB zákazníkovi výhradně prostřednictvím této kontaktní osoby jmenované ve Smlouvě o servisu software. Změny ve jmenování kontaktní osoby sděluje zákazník RIB písemně.
(6) Pokud jsou servisní služby RIB poskytovány dálkovou správou, pak zákazník u sebe instaluje a provozuje vhodné přístroje a programy na vlastní náklady. Zákazník hradí náklady spojené s touto službou. Přihlášení RIB v systému zákazníka probíhá v uživatelském profilu vytvořeném a spravovaném zákazníkem, resp. chráněném přístupovým heslem. RIB informuje zákazníka o provedených zásazích.
(7) Další podmínky jsou formulovány ve všeobecných obchodních podmínkách pro dálkovou správu. Tyto podmínky se zobrazují online při zahájení servisní relace a musí být pro uskutečnění spojení aktivně zákazníkem potvrzeny. Tento souhlas se protokoluje v databance.
(8) Obdrží-li zákazník od RIB novu verzi softwaru, pak tuto bezodkladně a samostatně instaluje. Pokud RIB prostřednictvím hotline v rámci poskytování servisních služeb operativně sdělí zákazníkovi informace směřující k odstranění a ohraničení chyby, pak tyto instrukce zákazník okamžitě provede.
(9) Pokud je tomu pro update softwaru nezbytné, zákazník včasně a na vlastní náklady uvede do provozu veškeré úpravy svého hardwarového a softwarového prostředí, zejména nové verze operačních systémů nebo jiných souvisejících softwarových aplikací třetích osob.
6. Trvání smlouvy, výpověď
(1) Smlouva vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. Smlouva může být vypovězena s výpovědní lhůtou tří měsíců ke konci kalendářního roku, nejdříve však k 31.12. kalendářního roku následujícího na rok uzavření smlouvy.
(2) Zákazníkovo užívací právo k softwaru není výpovědí této Smlouvy jakkoliv dotčeno.
(3) Možnost mimořádné výpovědi této Smlouvy není dotčena.
(4) S uzavřením této Smlouvy se zákazník současně zavazuje jeho případné další licence softwaru nebo programových modulů dané linie produktů RIB taktéž zahrnout do Smlouvy o servisu software.
7. Plnění smlouvy, antivirová ochrana, prodlení, elektronická komunikace
(1) Zákazník stanoví pro RIB kontaktní osobu, která je zodpovědná za plnění této smlouvy a je v tomto smyslu oprávněná i vydávat prohlášení zákazníka a přijímat informace od RIB.
(2) RIB používá aktuální programy antivirové ochrany. Zákazník je však přesto povinen dodané aktualizace softwaru před jejich užíváním ve svých programových systémech analyzovat aktuálními antivirovými programy. Stejně tak je zákazník povinen před zasíláním dat nebo programů do RIB tyto analyzovat aktuálními antivirovými programy.
(3) V případě prodlení na straně RIB může zákazník odstoupit od smlouvy nebo požadovat na místo služby náhradu škody, pokud RIB písemně vyzval k dodání výkonů dle této smlouvy v přiměřené lhůtě a současně uvedl i výslovné varování, že po této lhůtě již přijetí těchto výkonů odmítne. Lhůta kratší než 10 pracovních dnů není přiměřená.
(4) Preferovaná forma komunikace mezi RIB a zákazníkem je email. Za tímto účelem zákazník uvede na první straně smluvního formuláře email kontaktní osoby, na kterém kontaktní osoba zákazníka bude přijímat od RIB hromadnou elektronickou korespondenci (mailingové zprávy) obsahující sdělení např. o disponibilitě nových distribučních stavů a verzí produktů RIB, odkazy na popisy aktuálních změn a úprav v produktech RIB, odkazy na aktuální download RIB, tj. stažení aktuálních instalačních balíčků produktů RIB z internetu apod.
(5) Dojde-li ke změně kontaktní osoby zákazníka nebo ke změně jejího emailu, pak o těchto změnách zákazník neprodleně RIB informuje. RIB nezodpovídá za stav, kdy zákazník v důsledku nefunkčnosti svých komunikačních systémů nebo změn souvisejících s kontaktní osobou, nezaznamenal informaci o existenci novějších nebo upravených verzí produktů RIB.
(6) Zákazník uděluje RIB výslovný souhlas, na uvedenou kontaktní osobu zasílat hromadnou elektronickou korespondenci týkající se produktů RIB.
8. Kontrolní a ohlašovací povinnost
(1) Zákazník kontroluje servisní služby bezprostředně po jejich poskytnutí. Zjištěné nedostatky a vady musí být obratem písemně ohlášeny RIB nejpozději během osmi pracovních dnů. Reklamace musí obsahovat detailní popis vady. Zákazník poskytne na vyzvání RIB, pokud je toto možné a přípustné, podklady a informace, které RIB k posouzení a odstranění vady potřebuje.
(2) Nedostatky, které nejsou zjistitelné v rámci zmíněné kontroly musí být písemně reklamovány během osmi pracovních dnů po jejich zjištění.
(3) V případě nedodržení kontrolní a ohlašovací povinnosti se považuje poskytnutá servisní služba z hlediska hlášené vady za zákazníkem akceptovanou.
9. Práva zákazníka při věcných vadách
(1) V případě věcných vad, kterými je Smlouva o servisu software porušena podstatným způsobem, má zákazník, spolu s jeho právy dle § 10, následující práva:
a) RIB je povinna vadu odstranit, zaslat novou dodávku (odstranění vady), nebo učinit přiměřenou slevu ze servisního poplatku, Volba nároku je na zákazníkovi.
b) Zákazník má právo odstoupit od smlouvy.
(2) V případě věcných vad, kterými je Smlouva o servisu software porušena nepodstatným způsobem, má zákazník, spolu s jeho právy dle § 10, následující práva:
a) RIB je povinna vadu odstranit, nebo učinit přiměřenou slevu z kupní ceny. Volba nároku je na zákazníkovi.
b) Zákazník má právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu ze servisního poplatku, neodstraní-li RIB vadu v přiměřené lhůtě, nebo odmítne vadu odstranit. Zákazník pozbývá právo od smlouvy odstoupit, neoznámil-li vadu včas.
(3) Zákazník nemá zejména nárok na automatické aktualizace a programová rozšíření.
(4) Volbu nároku z vadného plnění dle odstavce (1) musí zákazník učinit bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak se práva z vadného plnění budou řídit ustanoveními odstavce (2).
(5) Podstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
10. Práva zákazníka v případě právních nedostatků
(1) Uplatní-li třetí osoba vůči zákazníkovi nároky z titulu porušování ochranných práv (autorská práva, ochranné známky) užíváním dodaného softwaru a dojde-li v důsledku toho k omezení nebo zákazu jeho užívání, ručí RIB následně: RIB na své náklady buď software upraví, nebo nahradí tak, že již nebude porušovat ochranná práva, ale ve své podstatě a pro zákazníka přijatelným způsobem bude odpovídat sjednanému softwaru, nebo zákazníka osvobodí od licenčních poplatků vůči vlastníkovi ochranných práv nebo třetí osobě. Pokud se toto za přiměřených podmínek RIB nepodaří, pak RIB převezme software zpět se současným navrácením uhrazené kupní ceny snížené o částku zohledňující dobu užívání softwaru zákazníkem; zákazník je v tomto případě povinen software vrátit.
(2) Předpokladem pro záruky RIB dle předcházejícího odstavce je, že zákazník o nárocích třetích osob RIB okamžitě informuje, vznesené obvinění z porušení ochranných práv neuzná a veškerá jednání včetně případných mimosoudních vyrovnání přenechá RIB nebo vede v součinnosti s RIB. Nutné soudní a právní náklady vzniklé zákazníkovi na jeho právní obranu jdou v tomto případě na vrub RIB. Pokud zákazník z důvodu snížení škod nebo jiných důležitých důvodů přeruší užívání softwaru, je povinen třetí osobu upozornit na to, že toto ukončení užívání současně není uznáním oprávněnosti nařčení z porušování ochranných práv.
(3) Je-li porušování ochranných práv způsobeno pouze chováním zákazníka, jsou nároky vůči RIB vyloučeny.
(4) Veškeré další nároky zákazníka z důvodu porušení ochranných práv třetích osob, vyjma náhrady škod jsou vyloučeny.
11. Promlčení
Práva zákazníka se promlčují po 12 měsících od poskytnutí servisní služby; toto neplatí pro nároky vzniklé na základě úmyslného nebo podvodného jednání, jakož i pro nároky vyplývající ze zákona. Pokud zákazník nevyjádřil do jednoho týdne od ukončení servisní služby její přijetí, považuje se tato služba za přijatou, s výjimkou případů, kdy zákazník před uplynutím této lhůty oprávněně písemně reklamoval neposkytnutí servisní služby ve smyslu této Smlouvy.
12. Ručení RIB
(1) RIB ručí neomezeně při poškození osob, jakož při úmyslném zavinění, hrubé nedbalosti a při chybějících smluvně sjednaných vlastnostech.
(2) Škodu na věci způsobené vadou software hradí RIB jen v částce převyšující 500 EUR v souladu s ustanovením § 2939 odst. 3 občanského zákoníku.
(3) RIB se může povinnosti k náhradě škody zprostit v souladu s ustanovením § 2942 občanského zákoníku.
(4) RIB však neručí za škody na majetku způsobené neodbornou manipulací se softwarem a za následné nebo odvozené škody jako např. nedosažení očekávaných úspor, výpadek produkce, ušlý užitek, ztráta úroků.
(5) Záruky vyplývající ze zákona zůstávají beze změny.
(6) Ručení za ztrátu dat se omezuje na typickou pracnost jejich obnovení, která by vznikla v případě pravidelných a riziku přiměřených zhotovování záložních kopií.
(7) Další nebo jiné než v této smlouvě výslovně jmenované nároky na odškodnění zákazníka, bez ohledu na jejich právní důvod, jsou vyloučeny.
13. Svěřenecká povinnost, ochrana dat, důvěrnost informací
(1) Zákazník uchovává dodané originální datové nosiče na místě chráněném před vniknutím třetí osoby, svoje zaměstnance informuje a zaváže k dodržování těchto smluvních podmínek a ustanovení týkajících se autorských práv. V případě podezření zákazník obratem informuje RIB na neoprávněná jednání porušující ustanovení těchto smluvních podmínek.
(2) Zákazník informuje RIB o jeho zvláštních požadavcích na ochranu dat a utajení. Pokud není dohodnuto jinak neumožní zákazník zaměstnancům RIB přístup ke chráněným, zejména osobním datům, programům a informacím.
(3) S provozními a obchodními tajemstvími zákazníka je nakládáno důvěrně ve smyslu zákonných ustanovení. S ostatními důvěrnými informacemi, pokud jsou tyto informace odpovídajícím způsobem označeny, nakládá RIB důvěrně a k důvěrnosti zavazuje i své zaměstnance. Tento závazek důvěrnosti končí 3 roky po uzavření Smlouvy o servisu software. RIB může pro účely marketingu zanést obchodní jméno zákazníka do seznamu referencí a zveřejnit, že mezi RIB a zákazníkem existují obchodní vztahy, a že mezi nimi byla uzavřena tato smlouva; veškeré ostatní reklamní odkazy vyžadují předcházející souhlas zákazníka.
14. Ostatní
(1) Smlouva obsahuje veškeré dohodnuté podmínky k předmětu smlouvy, neexistují žádné další písemné a ústní dohody. Změny, rozšíření nebo ukončení této Smlouvy jsou možné pouze písemnou formou a se souhlasem obou smluvních stran.
(2) Odlišné nebo těmto Všeobecným smluvním podmínkám pro software odporující obchodní podmínky zákazníka nemají platnost; to platí i v tom případě, kdy RIB vůči těmto obchodním podmínkám zákazníka nevysloví výslovný nesouhlas.
(3) Pokud jsou jednotlivá ustanovení této Smlouvy částečně nebo zcela neúčinná, zůstává smlouva v ostatních bodech i nadále platná. Smluvní strany se zavazují neúčinná ustanovení nahradit účinnými tak, aby byl dosažen co nejlépe původně zamýšlený hospodářský účel smlouvy. Toto platí zejména v případě nezamýšlených smluvních mezer a nedostatků nebo v případě nesplnitelných podmínek.
(4) Na tyto všeobecné smluvní podmínky se vztahuje zákon č. 89/2012 Sb., český občanský zákoník. Místo příslušného soudu se řídí sídlem RIB. RIB je současně oprávněná uplatňovat svoje nároky i u soudu příslušnému sídlu zákazníka. Uplatňování dohody Organizace spojených národů o smlouvách týkajících se mezinárodního obchodu zboží ze dne 11.04.1980 (CISG) se vylučuje.
(5) Pokud zákazník přikoupí do servisu produkty podle těchto Všeobecných smluvních podmínek, pak se tyto nově vztahují i na všechny produkty se staršími smlouvami o servisu software.
15. Řešení sporů
(1) Jakékoliv spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, či jejím porušením, ukončením nebo neplatností, se řeší s konečnou platností v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v souladu s jeho pravidly. Místem rozhodčího řízení bude Praha a jazykem rozhodčího řízení bude český jazyk. Rozhodčí senát se bude skládat ze tří rozhodců. Každá smluvní strana určí jednoho rozhodce. Třetí, předsedající, rozhodce bude určen rozhodci