Přeskočit na hlavní obsah

Všeobecné obchodní podmínky pro servis a pro předplatné softwaru

Stav 01/2024

1.Předmět smlouvy
(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro servis a předplatné softwaru tvoří nedílnou součást Smlouvy o servisu softwaru, resp. Smlouvy o předplatném softwaru (subscription), obojí dále jen „Smlouvy“, uzavřené mezi společností RIB stavební software s.r.o., dále jen „RIB", a „Zákazníkem“.
(2) RIB poskytuje k softwaru, uvedenému ve Smlouvě servisní služby.
2. Servisní služby
(1) RIB poskytuje pro Software následující servisní služby (dále jen „Servisní služby“), které jsou pokryty servisním poplatkem:
(a) Update a upgrade: poskytnutí vždy nejnovější programové verze softwaru po jejím oficiálním uvolnění pro Zákazníky RIB formou elektronického sdělení s odkazem na stažení instalačních balíků prostřednictvím internetového připojení.
(b) Aktualizace dokumentace softwaru: Aktualizovanou dokumentaci obdrží Zákazník formou elektronického sdělení s odkazem na stažení prostřednictvím internetového připojení.
(c) Chybové stavy: RIB sdělí během přiměřené doby Zákazníkovi k jeho nahlášení reprodukovatelné chyby Softwaru nebo dokumentace jakým způsobem lze tuto chybu odstranit a kdy se tak stane (např. prostřednictvím update) nebo sdělí Zákazníkovi opatření vedoucí k obejití nebo dočasnému překlenutí této chyby. Za chybu nejsou považovány nepodstatné negativní odchylky od sjednaných vlastností, které nemají větší, než podstatný vliv na smluvně sjednanou užitnou hodnotu.
(d) Hotline: Poradenství a podpora Zákazníka při technických dotazech k Softwaru. Servis hotline je k dispozici během obvyklé pracovní doby RIB (dále jen Servisní časy"). Zákazník popisuje problémy se Softwarem co nejpřesněji a zpravidla písemně prostřednictvím elektronické pošty nebo tiketového portálu. Odezva RIB je telefonická nebo písemná, elektronickou poštou nebo přes tiketový portál. Hotline neposkytuje a nenahrazuje školení k užívání Softwaru.
(2) K Servisním službám RIB nepatří zejména následující služby:
(a) Poradenství mimo servisní časy.
(b) Služby a výkony, které jsou třeba v důsledku používání softwaru na hardwaru a v operačních systémech neschválených RIB.
(c) Služby a výkony související se zásahy Zákazníka do API (Application Programming Interface) Softwaru takovým způsobem, který není schválen RIB.
(d) Služby a výkony týkající se spolupráce Softwaru s jinými počítačovými programy, které nejsou součástí této Smlouvy o servisu software.
(e) Instalace a podpora Zákazníka při instalaci softwaru, resp. upgrade a update přímo na místě u Zákazníka.
(f) Zpracování dotazů Zákazníka, které nejsou zaviněny poruchami a chybami Softwaru, ale jsou způsobeny chybnou obsluhou, nedostatečnými znalostmi a ostatními vnějšími vlivy na straně Zákazníka.
(g) Individuální úpravy Softwaru na nové požadavky Zákazníka.
(h) Bezplatné poskytování rozšiřujících funkčních a licenčních modulů Softwaru, které jsou nově v nabídce produktů RIB.
(i) Další nové funkcionality v rozšířených programových verzích Softwaru s odlišným označením nebo názvem.
(3) RIB je oprávněna delegovat poskytování Servisních služeb na třetí osobu.
Zákazník získává od RIB taková uživatelská práva k updatům a ostatním programům nebo částem programů (včetně dokumentace) dodávaných v rámci Servisních služeb, jaká má k Softwaru již dodaném na základě Kupní softwarové smlouvy. Užívací právo na programech, které jsou technicky nahrazeny novými programy, zaniká do dvou týdnů od doby, kdy Zákazník začal nově dodané programy produktivně používat, nejpozději však jeden kalendářní měsíc od dodávky nových programů Zákazníkovi.
3. Smluvní roční poplatek
(1) Smluvní roční poplatek je splatný k výročnímu termínu smlouvy, povýšený o zákonnou sazbu DPH, na následující smluvní období 12-ti měsíců. Pro případ nedodržení smluvního termínů splatnosti, uvedeného na příslušné faktuře, je splatný úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý započatý den prodlení.
(2) RIB je oprávněna k navýšení cen ve smyslu inflační doložky, která je v aktuálním znění k dispozici na https://www.rib.cz/fileadmin/user_upload/00_General/InflacniDolozkaCZ-01-2024.pdf.
(3) Pokud může RIB při nárokování Servisních služeb ze strany Zákazníka prokázat, a to zejména v případě ohlášení údajných chyb, že se nejednalo o výkony obsažené v Servisních službách, pak jdou tyto výkony RIB na vrub Zákazníka. Při fakturaci těchto výkonů se vychází z časových fakturačních sazeb dle ceníku RIB.
4. Předpoklady pro poskytování Servisních služeb
(1) Závazek RIB k poskytnutí Servisních služeb se vztahuje na vždy nejnovější stav Softwaru. Pokud Zákazník používá starší verzi Softwaru, může RIB poskytnutí Servisní služby odmítnout, nebo ji poskytnout oproti fakturaci s tím spojených vícenákladů; v tomto případě RIB předem informuje Zákazníka o předpokládané výši vícenákladů.
5. Povinnost součinnosti Zákazníka
(1) Zákazník zajistí včasnou a pro RIB bezplatnou součinnost nutnou k poskytování Servisních služeb. Součinnost je podstatnou povinností Zákazníka. V případech, kdy Zákazník neposkytne svoji součinnost včas a ne dostatečně, je RIB osvobozena od poskytnutí Servisních služeb.
(2) Zákazník sdělí RIB domnělé chyby a problémy bezodkladně – v případě telefonického sdělení následně i písemně nebo elektronickou poštou nebo přes tiketový portál – s udáním bližších okolností výskytu chyby, jejích důsledků a možných příčin. Zákazník poskytne veškeré nutné podklady a informace – pokud jsou tyto k dispozici, které RIB potřebuje k diagnóze a odstranění chyby a v případě nutnosti umožní RIB v obvyklé pracovní době přístup, fyzicky nebo dálkovým připojením přes internet, do svých prostor, k předmětnému hardwaru a softwaru.
(3) Zákazník aktivně podporuje RIB při hledání příčiny hlášeného problému.
(4) Zákazník poskytuje RIB svoje softwarové a systémové prostředí a přístup k nim, jakož i příslušný personál a výpočetní čas, pokud je toto k poskytování Servisních služeb nezbytné.
V průběhu a za účelem čerpání a poskytování Servisních služeb Zákazník ustanoví svého kvalifikovaného zaměstnance – Kontaktní osobu. Služba hotline je poskytována RIB Zákazníkovi výhradně prostřednictvím Kontaktní osoby uvedené ve Smlouvě. Zákazník uděluje RIB výslovný souhlas, zahrnout Kontaktní osobu do hromadné elektronické korespondence týkající se poskytování Servisních služeb.
Změny v Kontaktní osobě Zákazník sděluje RIB bezodkladně, písemnou formou. RIB nezodpovídá za stav, kdy Zákazník v důsledku nefunkčnosti svých komunikačních systémů nebo neohlášené změny v Kontaktní osobě, nezaznamenal zprávu o vydání novějších programových verzí nebo kritických chybových stavech Softwaru.
(5) Pokud jsou Servisní služby RIB poskytovány dálkovou správou, pak Zákazník u sebe instaluje a provozuje příslušný vhodný hardware a programy na vlastní náklady. Přihlášení RIB v systému Zákazníka probíhá v uživatelském profilu vytvořeném a spravovaném Zákazníkem, resp. chráněném přístupovým heslem. RIB informuje Zákazníka o provedených zásazích.
Další podmínky jsou formulovány ve Všeobecných obchodních podmínkách pro dálkovou správu a školení online (https://www.rib-software.com/fileadmin/user_upload/agb-rib/Fernwartung-Ferntraining-RIB-0222-RIB.pdf). Tyto podmínky se zobrazují online při zahájení servisní relace a musí být Zákazníkem potvrzeny. Tento souhlas se protokoluje v databance.
(6) Obdrží-li Zákazník od RIB novu verzi Softwaru, pak tuto bezodkladně a samostatně instaluje. Pokud RIB prostřednictvím hotline v rámci poskytování Servisních služeb operativně sdělí Zákazníkovi informace směřující k odstranění a ohraničení chyby, pak tyto instrukce Zákazník okamžitě provede.
(7) Pokud je to pro update Softwaru nezbytné, pak Zákazník provede včas a na vlastní náklady veškeré úpravy, aktualizace a rozšíření svého hardwarového a softwarového prostředí, zejména nové verze operačních systémů nebo jiných souvisejících systémových aplikací třetích osob.
6. Trvání smlouvy, výpověď
(1) Smlouva o servisu softwaru vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou a může být vypovězena s výpovědní lhůtou tří měsíců ke konci kalendářního roku, nejdříve však k 31.12. kalendářního roku následujícího po roku uzavření příslušné smlouvy.
(2) Smlouva o předplatném softwaru vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran a uzavírá se na smluvně uvedenou „Minimální dobu trvání smlouvy“. Pokud Zákazník ve výpovědní lhůtě nejpozději šest měsíců před uplynutím smluvní „Minimální doby trvání smlouvy“ příslušnou Smlouvu o předplatném softwaru nevypoví, pak se tato smlouva automaticky prodlužuje o dalších 12 měsíců.
(3) Právo na mimořádnou výpověď zůstává nedotčeno.
(4) S uzavřením Smlouvy se Zákazník současně zavazuje zahrnout případné další nové licence Softwaru nebo licenčních modulů dané produktové linie RIB do korespondující nové Smlouvy.
7. Plnění smlouvy, antivirová ochrana, prodlení, elektronická komunikace
(1) Kontaktní osoba Zákazníka je zodpovědná za plnění Smlouvy a je v tomto smyslu oprávněná i vydávat prohlášení jménem Zákazníka a přijímat zprávy od RIB.
(2) RIB používá aktuální programy antivirové ochrany. Zákazník je však přesto povinen dodané aktualizace Softwaru před jejich užíváním ve svých programových systémech analyzovat aktuálními antivirovými programy. Stejně tak je Zákazník povinen před zasíláním dat nebo programů do RIB tyto analyzovat aktuálními antivirovými programy.
(3) V případě prodlení na straně RIB může Zákazník odstoupit od Smlouvy nebo požadovat na místo Servisní služby náhradu škody, pokud RIB písemně vyzval k dodání výkonů dle Smlouvy v přiměřené lhůtě a současně uvedl i výslovné varování, že po této lhůtě již přijetí těchto výkonů odmítne. Lhůta kratší než 10 pracovních dnů není přiměřená.
8. Kontrolní a reklamační povinnost
(1) Zákazník kontroluje Servisní služby bezprostředně po jejich poskytnutí. Zjištěné nedostatky a vady musí být obratem písemně ohlášeny RIB nejpozději do osmi pracovních dnů. Reklamace musí obsahovat detailní popis vady. Zákazník poskytne na vyzvání RIB, pokud je toto možné a přípustné, podklady a informace, které RIB k posouzení a odstranění vady potřebuje.
(2) Nedostatky, které nejsou zjistitelné v rámci zmíněné kontroly, musí být písemně reklamovány do osmi pracovních dnů po jejich zjištění.
(3) V případě nedodržení kontrolní a ohlašovací povinnosti se považuje poskytnutá Servisní služba z hlediska hlášené vady za bezzávadnou.
9. Práva Zákazníka při věcných vadách
(1) V případě věcných vad, kterými je Smlouva porušena podstatným způsobem, má Zákazník nad rámec ručení RIB dle § 12, právo požadovat, aby:
a) RIB dle vlastního uvážení, vadu odstranila, nebo poskytla novou dodávku (Následné plnění).
b) A v případě neúspěšného Následného plnění nárokovat snížení ceny nebo může odstoupit od Smlouvy.
(2) Zákazník nemá zejména právo na automatické aktualizace Softwaru a případná funkční rozšíření.
10. Práva Zákazníka v případě právních nedostatků
(1) Uplatní-li třetí osoba vůči Zákazníkovi nároky z titulu porušování ochranných práv (autorská práva, ochranné známky) užíváním Servisních služeb a dojde-li v důsledku toho k omezení nebo zákazu jejich užívání, ručí RIB následně: RIB dle vlastního uvážení a na své náklady buď Servisní služby upraví nebo nahradí tak, že již nebudou porušovat ochranná práva, ale ve své podstatě a pro Zákazníka přijatelným způsobem budou odpovídat sjednaným Servisním službám, nebo Zákazníka osvobodí od licenčních poplatků vůči vlastníkovi ochranných práv nebo třetí osobě. Pokud se toto za přiměřených podmínek RIB nepodaří, pak RIB odstoupí od poskytování Servisních služeb se současným navrácením uhrazeného servisního poplatku, poníženého o částku zohledňující dobu užívání Servisních služeb Zákazníkem; Zákazník je v tomto případě povinen Servisní služby již nadále nevyužívat.
(2) Předpokladem pro záruky RIB dle předcházejícího odstavce je, že Zákazník o nárocích třetích osob RIB okamžitě informuje, vznesené obvinění z porušení ochranných práv neuzná a veškerá jednání včetně případných mimosoudních vyrovnání přenechá RIB nebo vede v součinnosti s RIB. Nutné soudní a právní náklady vzniklé Zákazníkovi na jeho právní obranu jdou v tomto případě na vrub RIB. Pokud Zákazník z důvodu omezení dalších škod nebo jiných důležitých důvodů přeruší užívání Servisních služeb, je povinen třetí osobu upozornit na to, že toto ukončení užívání současně není uznáním oprávněnosti nařčení z porušování ochranných práv.
(3) Je-li porušování ochranných práv způsobeno pouze chováním Zákazníka, jsou jeho nároky vůči RIB vyloučeny.
(4) Jakékoliv další nároky Zákazníka vůči RIB plynoucí z porušení ochranných práv třetích osob, zejména nárok na náhradu škod, jsou vyloučeny; pokud se ze strany RIB nejedná o úmysl nebo hrubou nedbalost.
11. Promlčení
Práva Zákazníka se promlčují po 12 měsících od poskytnutí Servisní služby; toto neplatí pro nároky vzniklé na základě úmyslného nebo podvodného jednání, jakož i pro nároky vyplývající ze zákona.
12. Ručení RIB
(1) Ručení RIB za drobnou nedbalost, zejména z důvodů porušení povinností plynoucích ze závazku a nedovoleného konání se vylučuje, pokud se ze strany RIB nejedná o porušení podstatných smluvních povinností. V tomto případě je ručení RIB omezeno na typickou smluvní škodu, se kterou musela RIB při uzavření Smlouvy na základě známých skutečností počítat.
(2) RIB však neručí za škody na majetku a za následné nebo odvozené škody jako např. nedosažení očekávaných úspor, výpadek produkce, ušlý užitek, ztráta úroků.
(3) Další nebo jiné než v této smlouvě výslovně jmenované nároky na odškodnění Zákazníka, bez ohledu na jejich právní důvod, se vylučují.
(4) Výše uvedená omezení ručení RIB se vztahují rovněž na pověřené pomocné síly a zaměstnance RIB.
(5) Uvedená omezení ručení neplatí pro případy úmyslu nebo hrubé nedbalosti, škodách na životě a zdraví.
13. Svěřenecká povinnost, ochrana dat, důvěrnost informací
(1) Zákazník informuje RIB o jeho zvláštních požadavcích na ochranu dat a utajení. Pokud není dohodnuto jinak, neumožní Zákazník zaměstnancům RIB přístup ke chráněným, zejména osobním datům, programům a informacím.
(2) S provozními a obchodními tajemstvími Zákazníka je nakládáno důvěrně ve smyslu zákonných ustanovení. S ostatními důvěrnými informacemi, pokud jsou tyto informace odpovídajícím způsobem označeny, nakládá RIB důvěrně a k důvěrnosti zavazuje i své zaměstnance. Tento závazek důvěrnosti končí 3 roky po uzavření Smlouvy o servisu software. RIB může pro účely marketingu zanést obchodní jméno Zákazníka do seznamu referencí a zveřejnit, že mezi RIB a Zákazníkem existují obchodní vztahy, a že mezi nimi byla uzavřena tato smlouva; veškeré ostatní reklamní odkazy vyžadují předcházející souhlas Zákazníka.
(3) S provozními a obchodními tajemstvími Zákazníka je nakládáno důvěrně ve smyslu zákonných ustanovení. S ostatními důvěrnými informacemi, pokud jsou tyto informace odpovídajícím způsobem takto označeny, nakládá RIB důvěrně a k důvěrnosti zavazuje i své zaměstnance. Tento závazek důvěrnosti končí 3 roky po uzavření Smlouvy. RIB je oprávněna pro účely marketingu uvádět obchodní jméno Zákazníka v seznamu svých referencí a zveřejnit, že mezi RIB a Zákazníkem existuje obchodní vztah, a že mezi nimi byla uzavřena tato Smlouva; veškerá další marketingová využití vyžadují předcházející souhlas Zákazníka. Firemní a kontaktní údaje Zákazníka jsou uložena v databance.
14. Ostatní
(1) Smlouva obsahuje veškeré dohodnuté podmínky k předmětu smlouvy, neexistují žádné další písemné a ústní dohody. Změny, rozšíření nebo ukončení Smlouvy jsou možné pouze písemnou formou a se souhlasem obou smluvních stran.
(2) Odlišné nebo těmto Všeobecným obchodním podmínkám pro Software odporující obchodní podmínky Zákazníka nemají žádnou platnost; toto platí i v případě, kdy RIB vůči obchodním podmínkám Zákazníka nevyjádří výslovný nesouhlas.
(3) Na tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uplatňování dohody Organizace spojených národů o smlouvách týkajících se mezinárodního obchodu zboží ze dne 11.04.1980 (CISG) se vylučuje.
15. Řešení sporů
(1) Jakékoliv spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, či jejím porušením, ukončením nebo neplatností, se řeší s konečnou platností v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v souladu s jeho pravidly. Místem rozhodčího řízení bude Praha a jazykem rozhodčího řízení bude český jazyk. Rozhodčí senát se bude skládat ze tří rozhodců. Každá smluvní strana určí jednoho rozhodce. Třetí, předsedající, rozhodce bude určen rozhodci určenými Smluvními stranami. Veškeré nálezy rozhodčího senátu budou konečné a závazné. Strany souhlasí, že přijmou a vykonají veškeré nálezy vyplývající z takového řízení.
16. Protikorupční politika
(1) Zákazník bere na vědomí, že se RIB zavazuje eliminovat veškerá rizika úplatkářství a korupce, zneužívání vlivu, praní špinavých peněz a daňových úniků nebo jejich usnadnění ve svých obchodních činnostech. Zákazník musí okamžitě informovat RIB o jakémkoli podezření nebo známém porušení relevantních protikorupčních zákonů. Zákazník může toto upozornění vznést prostřednictvím své kontaktní osoby nebo této linky důvěry:
https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/responsibility-ethics/trustline/
(2) Žádný ze zaměstnanců Zákazníka, skutečných vlastníků, akcionářů ani žádná jiná osoba, která se podílí na plnění smlouvy nebo z ní bude mít prospěch nebo má o Zákazníka zájem:
(a) není státním zaměstnancem, veřejným nebo vládním úředníkem;
(b) není úředníkem nebo zaměstnancem RIB nebo jedné z jeho přidružených společností;
nebo
(c) nebyl odsouzen za jakýkoli trestný čin zahrnující podvod, úplatky, korupci, zneužívání vlivu, praní špinavých peněz nebo jakýkoli jiný trestný čin zahrnující nepoctivost nebo byl vůči němu vystaven jakýmkoli správním sankcím nebo pokutám. Zákazník neprodleně oznámí RIB, pokud budou takové osoby předmětem vyšetřování tohoto druhu trestných činů.
(3) Zákazník se zavazuje, že nebude sám ani ve spojení s žádnou jinou osobou, přímo ani nepřímo, nabízet, platit, dávat, slibovat nebo autorizovat platbu nebo dávání jakýchkoli peněz, darů, neoprávněných výhod nebo cokoli hodnotného jakémukoli zaměstnanci, úředníkovi nebo oprávněnému zástupci RIB.