Softwarový balík BEST ocel obsahuje následující funkční moduly

BEST BASIS je základní prostředí programu na statické výpočty, návrh a posouzení betonových a ocelových sloupů pozemních staveb. Poskytuje jednotné, společné funkcionality na zpracování tohoto typu konstrukčních prvků a je základem pro jednotlivá funkční rozšíření na řešení konkrétních inženýrských úloh:

 • grafické intuitivní prostředí obsluhy
 • pásy karet, přehled struktury projektu, panel vlastností a panel tabulek
 • funkcionalita UnDo/Redo
 • přepínač působení sloupu prostorově nebo jen v rovině XZ
 • tuhá nebo elastická uložení s libovolným umístěním po výšce sloupu
 • výpočet elastických parametrů vetknutí sloupu do základové patky ze zadaných rozměrů základu a tuhosti zeminy
 • zadání charakteristických zatížení po zatěžovacích stavech s jejich klasifikací dle typu zatížení
 • dílčí součinitelé spolehlivosti a kombinační součinitelé k jednotlivým typům zatížení dle normy nebo dle zadání uživatele
 • osamělé síly Pv, Pz a Py a momenty Mz a My v libovolné výšce sloupu
 • excentrická poloha svislé síly Pv
 • konstantní nebo lichoběžníková, úseková spojitá zatížení qx, qy, qz
 • vlastní tíha sloupu volitelně automaticky a v samostatném zatěžovacím stavu
 • automatické sestavení všech možných sad návrhových kombinací dle normy s možným zúžením jejich výběru pro vlastní výpočet a posouzení sloupu
 • možnost tvorby vlastních návrhových kombinací
 • přenos návrhových zatížení ze všech základních a mimořádných návrhových kombinací pro návrh a posouzení navazujícího základu na MSÚ
 • přenos návrhových zatížení ze všech charakteristických návrhových kombinací pro posouzení stability polohy navazujícího základu (MSP)
 • přenos návrhových a charakteristických zatížení, včetně složek z teorie II. řádu, do základových patek > FUNDA.
 • okamžitý přehled stupňů využití k jednotlivým mezním stavům po provedení výpočtu
 • konfigurovatelný, opakovatelný, strukturovaný protokol s tabelárními a grafickými průběhy výsledků a exportem do PDF, XPS, DOCX a XLSX

BEST ocel umožňuje nelineární statické výpočty a posouzení jedno a vícepodlažních sloupů se standardními ocelovými profily namáhaných na šikmý ohyb s popř. excentrickou normálovou silou na mezním stavu únosnosti a použitelnosti se zohledněním imperfekcí a deformací sloupu, tj. s teorií II. řádu zahrnující posouzení na vzpěr. Komfortní uživatelské prostředí podporuje snadné zadání výpočetního modelu a zatížení, s automatickým vygenerováním návrhových kombinací. Nelineární výpočet uvažuje rovinný nebo šikmý ohyb. Konfigurovatelné a opakovatelné výstupy obsahují jak tabelární alfanumerické, tak i grafické průběhy výsledků.

Programová aplikace nabízí mj. následující možnosti:

 • standardní ocelové profily s konstantním průběhem po podlažích, s možnou skokovou změnou v podlaží a excentrickým přesazením v podlažích
 • typy profilů: I, jekl, trubka
 • databanka standardně vyráběných válcovaných a svařovaných profilů
 • konstrukční oceli dle EN 10025-2 a EN 1993-1-1
 • imperfekce automaticky afinně ke kritickému směru nebo dle uživatelského zadání
 • výpočet a posouzení pro stálou/dočasnou, mimořádnou a seizmickou návrhovou situaci v jednom programovém běhu
 • výpočet vnitřních účinků dle teorie I. I II. řádu
 • výpočet součinitele kritického zatížení
 • posouzení na MSÚ na šikmý ohyb s normálovou a posouvající silou dle obecné normy EN 1993-1-1, vč. národních parametrů pro CZ ≈ SK, DE, AT, UK a starší DIN 1880
 • posudek napětí elasticky
 • posudek napětí plasticky se zohledněním interakce
 • posudek na vzpěr s klopením nelineárním výpočtem únosného zatížení se zohledněním počátečních imperfekcí dle EN 1993-1-1, 5.2.2(7a)
 • posudek deformací na MSP

Charakteristiky BEST ocel

BEST ocel řeší statický výpočet ocelových sloupů se zohledněním teorie II. řádu a imperfekce, a jejich okamžité posouzení na MSÚ a MSP. Komfortní uživatelské prostředí podporuje snadné zadání výpočetního modelu a zatížení, s automatickým vygenerováním návrhových kombinací. Nelineární výpočet uvažuje rovinný nebo šikmý ohyb. Konfigurovatelné a opakovatelné výstupy obsahují jak tabelární alfanumerické, tak i grafické průběhy výsledků. Program nabízí např. následující výhody:

 • přehledné, intuitivní grafické prostředí a s parametrickými úpravami, kontextovými nabídkami a okamžitou stručnou nápovědou
 • výkonné výpočetní jádro a rychlý přehled a vyhodnocení výsledků
 • opakovatelný, strukturovaný a přehledný, formátovaný protokol s volitelným rozsahem dokumentace zadání a všech relevantních výsledků formou tabelárních sestav a grafických průběhů a schémat a s přímým exportem do aplikací typu Office
 • podpora tvorby firemních a uživatelských šablon typických případů řešení
 • přenos zatížení z a do jiných položek navazujících konstrukčních prvků

Další možná funkční rozšíření balíku BEST ocel

BEST beton umožňuje nelineární statické výpočty, návrhy a posouzení jedno- a vícepodlažních, betonových sloupů namáhaných na šikmý ohyb s popř. excentrickou normálovou silou na mezním stavu únosnosti se zohledněním imperfekcí a deformací sloupu, tj. s teorií II. řádu zahrnující návrh a posouzení na vzpěr, se zohledněním efektivních tuhosti vyztužených průřezů a možný vznik trhlin.

Programová aplikace nabízí mj. následující možnosti:

 • parametrizované průřezy jako plný a dutý obdélník, kruh, mezikruží a profil H a U s možnou skokovou změnou a excentrickým přesazením v podlažích
 • zadání výztuže průřezů prostřednictvím schémat
 • konstantní nebo odstupňovaný průběh výztuže po výšce sloupu
 • současný výpočet různých statických systémů sloupu (transportní stav nelze) v jednom programovém běhu
 • imperfekce automaticky afinně k 1. vlastnímu tvaru směru nebo dle uživatelského zadání
 • zohlednění vlivu dotvarování na úrovni návrhového řezu jeho dodatečným přetvořením
 • volitelně návrhový režim výpočtu se stanovením nutného množství výztuže, nebo posudkový režim výpočtu bez navyšování výztuže ke zjištění stupně využití
 • výpočet a návrh pro stálou/dočasnou, mimořádnou a seizmickou návrhovou situaci v jednom programovém běhu
 • návrh na MSÚ na šikmý ohyb s normálovou a posouvající silou dle obecné normy EN 1992-1-1, vč. národních parametrů pro CZ ≈ SK, DE, AT, UK a starší DIN 1045-1
 • duální výpočet stupňů využití jak pro únosnost na úrovni průřezů, tak i pro globální systémovou vzpěrnou stabilitu.
 • posouzení požární odolnosti tabelární metodou pro ztužené sloupy

BEST MSP+MAT rozšiřuje základní funkční rozsah betonových sloupů o řešení následujících nestandardních úloh těchto typů konstrukčních prvků:

 • odstupňovaní různých kvalit konstrukčních materiálů sloupu (betonu a výztuže) po jeho výšce, např. po podlažích
 • hospodárný návrh s využitím vysokopevnostní výztuže (SAS670) a zohledněním redistribuce namáhání z betonu na výztuž v důsledku dotvarování
 • výpočet a posouzení deformací sloupu na MS použitelnosti pro zvolené sady návrhových kombinací (charakteristivká, častá, kvazistálá), nelineárním výpočetem s průměrnými materiálovými parametry, bez uvažování počáteční imperfekce, avšak se zohledněním dotvarování a vzniku trhlin, tj. v slouladu s požadavkem normy na posouzení tohoto MSP
 • požární úseky, tj. lze uvažovat účinky požáru pouze ve vybraných úsecích sloupu, což může korespondovat s reálným scénářem požáru např. pouze v jednom podlaží nebo části výrobní haly
 • další nová funkcionalita k dodání počátkem roku 2024: lineárně proměnný průběh průřezů po výšce sloupu (náběhy)

BEST požár rozšiřuje základní funkční rozsah betonových sloupů o jejich návrh a posouzení na požadovanou požární odolnost. Návrh a posouzení probíhá rozšířenou zónovou metodou dle normy EN 1992-1-2. Jedná se zejména o následující možnosti:

 • návrh betonových sloupů s obdélníkovými průřezy na požadovanou třídu požární odolnosti rozšířenou zónovou metodou
 • ohoření průřezu ze všech stran, jednostranné, dvoustranné nebo trojstranné
 • numerická termická analýza nestacionárního teplotního pole v průřezu
 • materiálové parametry betonu a výztuže za vysokých teplot, redukované pracovní diagramy napětí-přetvoření
 • zohlednění teplotního poškození průřezu vlivem požárních plynů, tj. hloubky poškozené, odprýskané povrchové vrstvy
 • stanovení stupňů využití jak pro únosnost na úrovni průřezů, tak i pro globální systémovou vzpěrnou stabilitu

Další podrobnosti k rozšiřujícímu funkčnímu modulu BEST požár viz > samostatná webová stránka.

BEST předpětí rozšiřuje základní funkční rozsah betonových sloupů o jejich návrh a posouzení se zohledněním předpětívýztuže.

 • Toto funkční rozšíření bude k dodání počátkem roku 2024; závaznou objednávku je však nutné potvrdit nejpozději do 20.12.2023.