Přeskočit na hlavní obsah

Všeobecné obchodní podmínky pro software

Aktuální stav 01/2014

1.Předmět smlouvy
(1) Tyto Všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást Kupní softwarové smlouvy uzavřené se společností RIB stavební software s.r.o. ("RIB").
(2) RIB poskytuje zákazníkovi v rámci následujících smluvních podmínek právo užívat software dodaný RIB („software“). Software se zákazníkovi dodává v binárním kódu na jednom nebo více nosiči CD nebo DVD. Software může být užíván pouze ve spojení se softwarovou ochranou dodávanou RIB (hardwarovou, např. hardlock nebo softwarovou, např. licenční disketa). Zákazník obdrží spolu se softwarem od RIB uživatelskou dokumentaci (zpravidla v němčině, popř. je-li k dispozici tak v češtině nebo angličtině) v datové formě schopné tisku.
(3) Následující služby nejsou obsahem dodávky RIB: poradenství, analýza stávajícího stavu, instalace, integrace programových systémů, školení, převod a konverze dat, uživatelské úpravy, parametrizace.
Uvedené služby mohou být objednány zvlášť a jsou zpoplatňovány dle platného ceníku RIB.
(4) Dohodnuté smluvní vlastnosti software jsou dány uživatelskou dokumentací. Součástí dohodnutých vlastností je i provozování na hardwaru a v operačním systému schválenými RIB.
2.Užívací právo
(1) Po uhrazení celkové kupní ceny získává zákazník nevýlučné, přenosné, časově a prostorově neomezené právo k užívání dodaného softwaru dle následujících podmínek:
a) Kopírování:
Zákazník smí software a uživatelskou dokumentaci kopírovat, je-li toto nutné pro užívání softwaru ve smyslu této smlouvy. Pod nutným kopírováním se rozumí i instalace softwaru z originálního datového nosiče na paměťové medium užívaného hardwaru a načtení softwaru do operační paměti.Kromě těchto kopií může zákazník zhotovit pro účely zálohování jedinou kopii, kterou je třeba takto výslovně označit. Současné ukládání, skladování nebo užívání softwaru na více než na jednom hardwaru je, stejně tak jako jeho užívání v rámci počítačové sítě nebo jiných počítačových systémů s více pracovišti, možné pouze na základě písemné dohody v Kupní softwarové smlouvě.Je-li software označen jako demoverze, pak je jeho užívání přípustné výhradně pro účely demonstrace, testování nebo ověřování jeho vlastností. Zákazník není oprávněn užívat tento software produktivně (komerčně) a není též oprávněn poskytovat jej třetím osobám.
b) Úpravy: Zákazník smí software upravovat pouze s písemným souhlasem RIB.
Obchodní a autorské známky, sériová čísla jakož i další známky a označení RIB a třetích osob sloužící k identifikaci softwaru nesmí být zákazníkem měněny a odstraňovány.
c) Přenechání užívacího práva třetí osobě: Zákazník smí přenechat software třetí osobě tehdy, pokud tato vysloví souhlas s platností užívacích práv ve smyslu tohoto § 2. Přenechání užívacích práv je možné pouze kompletní a ne po částech. V případě přenechání užívacích práv musí zákazník třetí osobě předat veškeré kopie softwaru včetně jeho jedné případné záložní kopie, resp. nepředané kopie zničit. Dále je zákazník povinen kompletní předání softwaru, resp. zničení záložních kopií RIB písemně oznámit a potvrdit. V důsledku přenechání užívacích práv třetí osobě zaniká užívací právo zákazníka. Zákazník je povinen předat RIB název a úplnou adresu třetí osoby a dále její písemný souhlas s přenecháním užívacích práv, ve kterém třetí osoba přebírá k předávanému softwaru veškeré stávající smluvní závazky vůči RIB (např. Smlouva o servisu software). Náklady RIB na převod užívacích práv (smluv) na třetí osobu nese zákazník.
Zákazník nesmí poskytovat software třetím osobám na dobu určitou a za účelem výdělku (např. pronájem, leasing), zejména nesmí poskytovat software prostřednictvím služeb Application Service Providing nebo Host Providing apod.
Zákazník nesmí poskytovat software třetím osobám (včetně svým zaměstnancům), pokud je důvodné podezření, že třetí osoba by porušila tyto smluvní podmínky nebo zejména zhotovovala neoprávněné kopie.
3.Zánik užívacího práva
Užívání dodaného softwaru ve smyslu této Smlouvy a zejména § 2 je podmínkou pro existenci užívacího práva. Užívací právo zaniká automaticky a bez nutnosti jakékoliv výpovědi, pokud zákazník poruší podmínky užívání obsažené v této Smlouvě. Zákazník je v tomto případě povinen software a jeho veškeré kopie vrátit RIB, smazat, resp. předat RIB písemné prohlášení o smazání softwaru.
4.Licenční software
Pro software označený v této Kupní softwarové smlouvě jako licenční software (licenční produkty a data) platí licenční a užívací podmínky výrobců tohoto softwaru a dat. Tyto podmínky jsou v případě nutnosti k dispozici u RIB.
5. Plnění smlouvy, antivirová ochrana, prodlení, elektronická komunikace
(1) Zákazník stanoví pro RIB kontaktní osobu, která je zodpovědná za plnění této smlouvy a je v tomto smyslu oprávněná i vydávat prohlášení zákazníka a přijímat informace od RIB.
(2) RIB používá aktuální programy antivirové ochrany. Zákazník je však přesto povinen software před jeho užíváním ve svých programových systémech analyzovat aktuálními antivirovými programy. Stejně tak je zákazník povinen před zasíláním dat nebo programů do RIB tyto analyzovat aktuálními antivirovými programy.
(3) V případě prodlení na straně RIB může zákazník odstoupit od smlouvy, pokud RIB písemně vyzval k dodání výkonů dle této smlouvy v přiměřené lhůtě a současně uvedl i výslovné varování, že po této lhůtě již přijetí těchto výkonů odmítne. Lhůta kratší než 10 pracovních dnů není přiměřená.
(4) Preferovaná forma komunikace mezi RIB a zákazníkem je email. Za tímto účelem zákazník uvede na první straně smluvního formuláře email kontaktní osoby, na kterém kontaktní osoba zákazníka bude přijímat od RIB hromadnou elektronickou korespondenci (mailingové zprávy) obsahující sdělení např. o disponibilitě nových distribučních stavů a verzí produktů RIB, odkazy na popisy aktuálních změn a úprav v produktech RIB, odkazy na aktuální download RIB, tj. stažení aktuálních instalačních balíčků produktů RIB z internetu apod.
(5) Dojde-li ke změně kontaktní osoby zákazníka nebo ke změně jejího emailu, pak o těchto změnách zákazník neprodleně RIB informuje. RIB nezodpovídá za stav, kdy zákazník v důsledku nefunkčnosti svých komunikačních systémů nebo změn souvisejících s kontaktní osobou, nezaznamenal informaci o existenci novějších nebo upravených verzí produktů RIB.
(6) Zákazník uděluje RIB výslovný souhlas, na uvedenou kontaktní osobu zasílat hromadnou elektronickou korespondenci týkající se produktů RIB.
6. Kontrolní a ohlašovací povinnost
(1) Zákazník zkontroluje software včetně uživatelské dokumentace během osmi pracovních dnů od dodávky a to zejména na její úplnost a funkčnost základních funkcí. Zjištěné nedostatky a vady musí být obratem písemně ohlášeny RIB nejpozději během dalších osmi pracovních dnů. Reklamace musí obsahovat detailní popis vady. Zákazník poskytne na vyzvání RIB, pokud je toto možné a přípustné, podklady a informace, které RIB k posouzení a odstranění vady potřebuje.
(2) Nedostatky, které nejsou zjistitelné v rámci zmíněné kontroly, musí být písemně reklamovány během osmi pracovních dnů po jejich zjištění.
(3) V případě nedodržení kontrolní a ohlašovací povinnosti se považuje software i s hlášenou vadou za zákazníkem akceptovaný.
7. Práva zákazníka při věcných vadách
(1) V případě věcných vad, kterými je Kupní softwarová porušena podstatným způsobem, má zákazník, spolu s právy dle § 10, následující práva:
a) RIB je povinna vadu odstranit, zaslat novou dodávku (odstranění vady), nebo učinit přiměřenou slevu z kupní ceny. Volba nároku je na zákazníkovi..
b) Zákazník má právo odstoupit od smlouvy.
(2) V případě věcných vad, kterými je Kupní softwarová smlouva porušena nepodstatným způsobem, má zákazník spolu s právy dle § 10 následující práva:
a) RIB je povinna vadu odstranit, nebo učinit přiměřenou slevu z kupní ceny. Volba nároku je na zákazníkovi.
b) Zákazník má právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, neodstraní-li RIB vadu v přiměřené lhůtě nebo vadu odmítne odstranit. Zákazník pozbývá právo odstoupit od smlouvy, neoznámil-li vadu včas.
(3) Výslovně se upozorňuje, že není možné vyvinout software tak, aby byl bezchybný pro všechny podmínky užívání.
(4) Zákazník nemá zejména nárok na automatické aktualizace a programová rozšíření.
(5) Volbu nároku z vadného plnění dle odstavce (1) musí zákazník učinit bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak se práva z vadného plnění budou řídit ustanoveními odstavce (2).
(6) Podstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
(7) Za chybu nebo nedostatek jsou považovány ne pouze nepodstatné negativní odchylky od dohodnutých vlastností, které mají větší než nepodstatný vliv na smluvně sjednanou použitelnost.
8. Práva zákazníka v případě právních nedostatků
(1) Uplatní-li třetí osoba vůči zákazníkovi nároky z titulu porušování ochranných práv (autorská práva, ochranné známky) užíváním softwaru a dojde-li v důsledku toho k omezení nebo zákazu jeho užívání, ručí RIB následně: RIB na své náklady buď software upraví nebo nahradí tak, že již nebude porušovat ochranná práva, ale ve své podstatě a pro zákazníka přijatelným způsobem bude odpovídat sjednanému softwaru, nebo zákazníka osvobodí od licenčních poplatků vůči vlastníkovi ochranných práv nebo třetí osobě. Pokud se toto za přiměřených podmínek RIB nepodaří, pak RIB převezme software zpět se současným navrácením uhrazené kupní ceny snížené o částku zohledňující dobu užívání softwaru zákazníkem; zákazník je v tomto případě povinen software vrátit.
(2) Předpokladem pro záruky RIB dle předcházejícího odstavce je, že zákazník o nárocích třetích osob RIB okamžitě informuje, vznesené obvinění z porušení ochranných práv neuzná a veškerá jednání včetně případných mimosoudních vyrovnání přenechá RIB nebo vede v součinnosti s RIB. Nutné soudní a právní náklady vzniklé zákazníkovi na jeho právní obranu jdou v tomto případě na vrub RIB. Pokud zákazník z důvodu snížení škod nebo jiných důležitých důvodů přeruší užívání softwaru, je povinen třetí osobu upozornit na to, že toto ukončení užívání současně není uznáním oprávněnosti nařčení z porušování ochranných práv.
(3) Je-li porušování ochranných práv způsobeno pouze chováním zákazníka, jsou nároky vůči RIB vyloučeny.
(4) Veškeré další nároky zákazníka z důvodu porušení ochranných práv třetích osob, vyjma náhrady škod jsou vyloučeny.
9. Promlčení
(1) Práva zákazníka se promlčují po 12 měsících; toto neplatí pro nároky vzniklé na základě úmyslného nebo podvodného jednání, jakož i pro nároky vyplývající ze zákona.
(2) Záruční práva se vztahují na první dodávku softwaru zákazníkovi. Obdrží-li zákazník od RIB další nebo jiná užívací práva k softwaru (např. následné licence) záruční lhůta se tímto neprodlužuje, ani nezačíná nově.
10. Ručení RIB
(1) RIB ručí neomezeně při poškození osob, jakož při úmyslném zavinění, hrubé nedbalosti a při chybějících smluvně sjednaných vlastnostech.
(2) Škodu na věci způsobené vadou softwaru hradí RIB jen v částce převyšující 500 EUR v souladu s ustanovením § 2939 odst. 3 občanského zákoníku.
(3) RIB se může povinnosti k náhradě škody zprostit v souladu s ustanovením § 2942 občanského zákoníku.
(4) RIB však neručí za škody na majetku způsobené neodbornou manipulací se softwarem a za následné nebo odvozené škody jako např. nedosažení očekávaných úspor, výpadek produkce, ušlý užitek, ztráta úroků.
(5) Záruky vyplývající ze zákona zůstávají beze změny.
(6) Ručení za ztrátu dat se omezuje na typickou pracnost jejich obnovení, která by vznikla v případě pravidelných a riziku přiměřených zhotovování záložních kopií.
(7) Další nebo jiné než v této smlouvě výslovně jmenované nároky na odškodnění zákazníka, bez ohledu na jejich právní důvod, jsou vyloučeny.
11. Svěřenecká povinnost, ochrana dat, důvěrnost informací
(1) Zákazník uchovává dodané originální datové nosiče na místě chráněném před vniknutím třetí osoby, svoje zaměstnance informuje a zaváže k dodržování těchto smluvních podmínek a ustanovení týkajících se autorských práv. V případě podezření zákazník obratem informuje RIB na neoprávněná jednání porušující ustanovení těchto smluvních podmínek.
(2) Zákazník informuje RIB o jeho zvláštních požadavcích na ochranu dat a utajení. Pokud není dohodnuto jinak, neumožní zákazník zaměstnancům RIB přístup ke chráněným, zejména osobním datům, programům a informacím.
(3) S provozními a obchodními tajemstvími zákazníka je nakládáno důvěrně ve smyslu zákonných ustanovení. S ostatními důvěrnými informacemi, pokud jsou tyto informace odpovídajícím způsobem označeny, nakládá RIB důvěrně a k důvěrnosti zavazuje i své zaměstnance. Tento závazek důvěrnosti končí 3 roky po uzavření Kupní softwarové smlouvy. RIB může pro účely marketingu zanést obchodní jméno zákazníka do seznamu referencí a zveřejnit, že mezi RIB a zákazníkem existují obchodní vztahy, a že mezi nimi byla uzavřena tato smlouva; veškeré ostatní reklamní odkazy vyžadují předcházející souhlas zákazníka. Data zákazníka jsou uložena v databance.
12. Cena, platba, zápočet, výhrada vlastnictví
(1) Veškeré ceny se rozumí bez DPH, která se vypočítává sazbou platnou v den uskutečnění zdanitelného plnění příslušné faktury.
(2) Kupní cena včetně příslušné DPH je splatná bankovním převodem nejpozději do dvou týdnů od dodávky software. Pro případ nedodržení stanovené lhůty splatnosti je splatný úrok z prodlení ve výši 0,2% za každý započatý den prodlení. Veškeré platby se provádějí bez jakýchkoliv srážek a odpočtů poplatků, s udáním čísla faktury jako variabilního symbolu, na bankovní účet RIB uvedený na faktuře.
(3) Zákazník může provádět zápočet pouze se soudně pravomocnými a přiznanými pohledávkami vůči RIB.
(4) Vlastnictví od RIB dodaných datových nosičů, uživatelské dokumentace a práva užívání softwaru přechází na zákazníka až po zaplacení celkové kupní ceny.
(5) RIB je vlastníkem veškerého softwaru, datových nosičů a programové dokumentace dodaných zákazníkovi, a to až do okamžiku uhrazení veškerých pohledávek vzniklých na základě této smlouvy. Při platbě šekem nebo bankovní směnkou pak až do okamžiku jejich proplacení.
(6) Při prodlení se splatností na straně zákazníka a s ním souvisejícím uplatnění vlastnických nároků RIB není toto považováno za odstoupení RIB od smlouvy, pokud toto RIB ve svém sdělení zákazníkovi výslovně neuvede.
(7) Při uplatnění vlastnických nároků RIB zaniká s okamžitou platností právo zákazníka na používání software. Veškeré zákazníkem vyhotovené kopie programů musí být neprodleně smazány a odstraněny z jeho počítačových systémů. Zákazník je současně povinen na základě výzvy RIB odstranění předmětného softwaru ze svých systémů RIB doložit.
13. Ostatní
(1) Smlouva obsahuje veškeré dohodnuté podmínky k předmětu smlouvy, neexistují žádné další písemné a ústní dohody. Změny, rozšíření nebo ukončení této Smlouvy jsou možné pouze písemnou formou a se souhlasem obou smluvních stran.
(2) Odlišné nebo těmto Všeobecným smluvním podmínkám pro software odporující obchodní podmínky zákazníka nemají platnost; to platí i v tom případě, kdy RIB vůči těmto obchodním podmínkám zákazníka nevysloví výslovný nesouhlas.
(3) Pokud jsou jednotlivá ustanovení této Smlouvy částečně nebo zcela neúčinná, zůstává smlouva v ostatních bodech i nadále platná. Smluvní strany se zavazují neúčinná ustanovení nahradit účinnými tak, aby byl dosažen co nejlépe původně zamýšlený hospodářský účel smlouvy. Toto platí zejména v případě nezamýšlených smluvních mezer a nedostatků nebo v případě nesplnitelných podmínek.
(4) Na tyto všeobecné smluvní podmínky se vztahuje zákon č. 89/2012 Sb., český občanský zákoník, Místo příslušného soudu se řídí sídlem RIB. RIB je současně oprávněná uplatňovat svoje nároky i u soudu příslušnému sídlu zákazníka. Uplatňování dohody Organizace spojených národů o smlouvách týkajících se mezinárodního obchodu zboží ze dne 11.04.1980 (CISG) se vylučuje.
14. Řešení sporů
(1) Jakékoliv spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, či jejím porušením, ukončením nebo neplatností, se řeší s konečnou platností v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v souladu s jeho pravidly. Místem rozhodčího řízení bude Praha a jazykem rozhodčího řízení bude český jazyk. Rozhodčí senát se bude skládat ze tří rozhodců. Každá smluvní strana určí jednoho rozhodce. Třetí, předsedající, rozhodce bude určen rozhodci určenými Smluvními stranami. Veškeré nálezy rozhodčího senátu budou konečné a závazné. Strany souhlasí, že přijmou a vykonají veškeré nálezy vyplývající z takového řízení.