Přeskočit na hlavní obsah

Všeobecné obchodní podmínky pro software

Stav 11/2023

1.Předmět smlouvy
(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Kupní softwarové smlouvy uzavřené se společností RIB stavební software s.r.o. ("RIB"). RIB poskytuje Zákazníkovi v jejich rámci právo užívat software dodaný RIB („Software“). Software je Zákazníkovi dodán formou odkazu na stažení příslušných instalačních balíků prostřednictvím internetového připojení. Zákazník obdrží spolu se Softwarem od RIB uživatelskou dokumentaci (zpravidla v němčině, popř. je-li k dispozici tak v češtině nebo angličtině) v elektronické podobě schopné tisku.
(2) Následující služby nejsou předmětem kupní softwarové smlouvy  RIB:

  • poradenství,
  • analýza stávajícího stavu,
  • instalace, integrace programových systémů,
  • školení,
  • převod a konverze dat,
  • uživatelské úpravy,
  • parametrizace.

Uvedené služby mohou být objednány zvlášť a jsou zpoplatňovány dle aktuálního ceníku RIB.
(3) Dohodnuté smluvní vlastnosti Software jsou obsaženy v uživatelské dokumentaci. Jejich součástí  je i kompatibilita s  hardwarem  a  operačními systémy schválenými RIB.
2.Užívací právo a audit
(1) Po uhrazení celkové kupní ceny získává Zákazník nevýlučné, nevýhradní, časově a prostorově neomezené právo k užívání dodaného softwaru a dokumentaci dle následujících podmínek:
a) Užívací právo se dle obecné kupní softwarové smlouvy již nevztahuje na spřízněné společnosti a podnikatelská seskupení ve smyslu § 71 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“). Spřízněnými společnostmi je pak myšlen zejména koncern dle § 79 ZOK.
b) ÚSoftware může být užíván Zákazníkem a spřízněnými společnostmi a podnikatelskými seskupeními v licenčním modelu Named-User nebo pracovišť. V tomto případě musí být každý uživatel (fyzická osoba) nebo počítačové pracoviště jmenovitě registrovány v prostředí softwaru. Počet registrovaných uživatelů (Named-User) nebo pracovišť je, a to kdykoliv po dobu trvání smlouvy, omezený počtem mezi RIB a Zákazníkem sjednaných a Zákazníkem uhrazených licencí Named-User nebo pracovišť.
Použití jiných licenčních modelů než Named-User musí být explicitně smluvně sjednáno a popsáno, nebo vyžaduje zvláštní písemnou dohodu mezi RIB a zákazníkem.
c) Kopírování:
Zákazník smí Software a uživatelskou dokumentaci kopírovat, je-li toto nutné pro užívání softwaru ve smyslu uzavřené smlouvy. Pod nutným kopírováním se rozumí i instalace softwaru na paměťové medium užívaného hardwaru a načtení softwaru do operační paměti. Kromě těchto kopií může Zákazník zhotovit pro účely zálohování jedinou kopii, kterou je třeba takto výslovně označit.
Je-li Software označen jako demoverze, pak je jeho užívání přípustné výhradně pro účely demonstrace, testování nebo ověřování jeho vlastností, resp. pro účely výuky. Zákazník není oprávněn užívat tento Software produktivně (komerčně) a není též oprávněn poskytovat jej třetím osobám.
d) Úpravy:
Zákazník smí Software upravovat pouze s písemným souhlasem RIB. Obchodní a autorské známky, sériová čísla jakož i další známky a označení RIB a třetích osob sloužící k identifikaci softwaru nesmí být Zákazníkem měněny a odstraňovány.
e) Převod užívacího práva třetí osobě:
Zákazník smí převést užívací právo k softwaru na třetí osobu tehdy, pokud tato osoba vyslovně souhlasí a přijímá tyto všeobecné obchodní podmínky Převod užívacích práv je možný pouze kompletní, a ne po částech. V případě převodu užívacích práv musí Zákazník třetí osobě předat veškeré kopie softwaru včetně jeho případné záložní kopie, resp. nepředané kopie zničit. Dále je Zákazník povinen kompletní předání softwaru, resp. zničení záložních kopií RIB písemně oznámit a potvrdit. V důsledku převodu užívacích práv na třetí osobu zaniká užívací právo Zákazníka.
Zákazník nesmí poskytovat Software třetím osobám na dobu určitou a za účelem výdělku (např. pronájem, leasing), zejména nesmí poskytovat Software prostřednictvím služeb Application Ser­vice Providing nebo Host Providing apod., pokud toto není výslovně smluvně sjednáno.
Zákazník nesmí poskytovat Software třetím osobám (včetně svým zaměstnancům), pokud je důvodné podezření, že třetí osoba by porušila tyto smluvní podmínky nebo zejména zhotovovala neoprávněné kopie.
(2) RIB je oprávněna, 1x za kalendářní rok nebo na základě podnětu kdykoliv u Zákazníka, za účelem kontroly dodržování dohodnutých smluvních podmínek mezi RIB a Zákazníkem, prověřit relevantní, se Softwarem používané počítačové systémy. Tuto kontrolu provádí v obvyklých kancelářských časech zaměstnanec RIB a/nebo externí auditorská společnost, přičemž Zákazník poskytne zaměstnanci RIB a externí auditorské společnosti svoji plnou součinnost.
3.Zánik užívacího práva
(1) Užívání dodaného softwaru ve smyslu této Smlouvy a zejména § 2 je podmínkou pro existenci užívacího práva. Užívací právo zaniká automaticky a bez nutnosti jakékoliv výpovědi, pokud Zákazník poruší podmínky užívání obsažené v této Smlouvě. Zákazník je v tomto případě povinen Software a jeho veškeré kopie vrátit RIB, smazat, resp. předat RIB písemné prohlášení o smazání Softwaru.
(2) Software RIB se nesmí používat v souvislosti s vývojem, výpočty, simulacemi a výrobou raketových systémů nebo bezpilotních letadel, nukleárních, chemických nebo biologických zbraní. Zákazník dále prohlašuje, že nebude používat Software jakýmkoliv způsobem, který by byl protiprávní a v rozporu s platnou legislativou.
4.Licenční software
(1) Pro software označený v této Kupní softwarové smlouvě jako Licenční software (licenční produkty a data) platí licenční a užívací podmínky výrobců tohoto softwaru a dat. Tyto podmínky jsou k nahlédnutí u RIB.
(2) Pokud je smluvně dohodnuto kombinované používání Softwaru RIB a Licenčního softwaru, pak mohou pro tyto případy používání platit zvláštní licenční podmínky.
5. Součinnost Zákazníka
(1) Zákazník ustanoví fyzickou Kontaktní osobu pro komunikaci s RIB, která odpovídá za plnění této smlouvy a je v tomto smyslu oprávněná jménem Zákazníka vydávat prohlášení a přijímat informace od RIB. Preferovaná forma komunikace mezi RIB a Kontaktní osobou je email, včetně hromadné elektronické korespondence týkající se např. vydání nových a aktualizovaných verzí Softwaru, oprav a aplikačních upozornění.
Dojde-li ke změně Kontaktní osoby nebo ke změně jejího emailu, pak Zákazník o těchto změnách bezodkladně RIB informuje. RIB nezodpovídá za stav, kdy Zákazník v důsledku nefunkčnosti svých komunikačních systémů, filtrování emailových zpráv, neohlášenou změnou v Kontaktní osobě apod., nezaznamenal zprávu od RIB.
(2) RIB používá aktuální programy antivirové ochrany. Zákazník je však přesto povinen Software před jeho užíváním ve svých programových systémech analyzovat aktuálními antivirovými programy. Pokud se jedná o Software hostovaný a provozovaný u RIB, pak tato povinnost jeho analýzy Zákazníkem odpadá. Stejně tak je Zákazník povinen před zasíláním dat nebo programů do RIB tyto analyzovat aktuálními antivirovými programy.
(3) Zákazník souhlasí s právem RIB na kontrolu smluvně sjednaných podmínek používání a instalace Softwaru. Toto se vztahuje rovněž na Licenční software, který je součástí Smlouvy, pokud to požaduje výrobce tohoto Licenčního softwaru.
(4) Exportní omezení
Doložka Exportních omezení, která je k nahlédnutí v němčině a angličtině na
https://www.rib-software.com/agb/RIB-Exportkontrollklausel, je v aktuálním znění k datu uzavření této Smlouvy její nedílnou a podstatnou součástí.
6. Náležitá péče a povinnosti Zákazníka
(1) Identifikace uživatele, heslo a zákaznický klíč jsou bezpečnostní nástroje obou smluvních stran, neboť umožňují identifikaci a autorizaci Zákazníka.
(2) Náležitá péče a povinnosti Zákazníka jsou proto následující:
(a) Identifikaci uživatele, heslo a zákaznický klíč může používat pouze Zákazník.
(b) Identifikace uživatele, heslo a zákaznický klíč jsou přísně důvěrné. Povinností Zákazníka je zabránit jejich vyzrazení neoprávněným třetím stranám.
(c) Pokud Zákazník ztratí identifikaci uživatele, heslo nebo zákaznický klíč, nebo je-li pravděpodobné, že tyto získaly neoprávněné třetí strany, pak o tom Zákazník bezodkladně informuje RIB tak, aby mohl být tento vyzrazený přístup Zákazníka zablokován.
7. Kontrolní a reklamační povinnost
(1) Zákazník zkontroluje Software včetně uživatelské dokumentace během 30 (třiceti) pracovních dnů od dodávky, a to zejména na její úplnost a funkčnost základních funkcí. Zjištěné nedostatky a vady musí být obratem písemně ohlášeny RIB, nejpozději během následujících osmi pracovních dnů od jejich zjištění. Reklamace musí obsahovat detailní popis vady. Zákazník poskytne na vyzvání RIB, pokud je toto možné a proveditelné, podklady a informace, které RIB k posouzení a odstranění vady potřebuje.
(2) Nedostatky a vady, které nejsou zjistitelné v rámci zmíněné kontroly, musí být písemně reklamovány během 30 (třiceti) pracovních dnů od jejich zjištění.
(3) V případě nedodržení této kontrolní a ohlašovací povinnosti se považuje dodávka Softwaru i s těmito případnými nedostatky a vadami za bezzávadnou.
8. Práva Zákazníka při věcných vadách
(1) V případě věcných vad, kterými je Smlouva porušena podstatným způsobem, má Zákazník nad rámec ručení RIB dle § 12, právo požadovat, aby:
(a) RIB dle vlastního uvážení, vadu odstranila, nebo poskytla novou dodávku (Následné plnění).
(b) A v případě neúspěšného Následného plnění nárokovat snížení ceny nebo může odstoupit od Smlouvy.
(2) Výslovně se upozorňuje na skutečnost, že nelze Software vyvinout tak, aby byl naprosto bezchybný za jakýchkoliv okolností a podmínek jeho užívání.
(3) Za chybu nebo nedostatek nejsou považovány nepodstatné negativní odchylky od sjednaných vlastností, které nemají větší než podstatný vliv na smluvně sjednanou užitnou hodnotu.
(4) Zákazník nemá právo na automatické aktualizace Softwaru a případná funkční rozšíření.
9. Práva Zákazníka v případě právních nedostatků
(1) Uplatní-li třetí osoba vůči Zákazníkovi nároky z titulu porušování ochranných práv (autorská práva, ochranné známky) užíváním Softwaru a dojde-li v důsledku toho k omezení nebo zákazu jeho užívání, ručí RIB následně: RIB dle vlastního uvážení a na své náklady buď Software upraví nebo nahradí tak, že již nebude porušovat ochranná práva, ale ve své podstatě a pro Zákazníka přijatelným způsobem bude odpovídat sjednaným vlastnostem Softwaru, nebo Zákazníka osvobodí od licenčních poplatků vůči vlastníkovi ochranných práv nebo třetí osobě. Pokud se toto za přiměřených podmínek RIB nepodaří, pak RIB odebere Software zpět se současným navrácením uhrazené kupní ceny, ponížené o částku zohledňující dobu užívání Softwaru Zákazníkem; Zákazník je v tomto případě povinen Software vrátit.
(2) Předpokladem pro záruky RIB dle předcházejícího odstavce je, že Zákazník o nárocích třetích osob RIB okamžitě informuje, vznesené obvinění z porušení ochranných práv neuzná a veškerá jednání včetně případných mimosoudních vyrovnání přenechá RIB nebo vede v součinnosti s RIB. Nutné soudní a právní náklady vzniklé Zákazníkovi na jeho právní obranu jdou v tomto případě na vrub RIB. Pokud Zákazník z důvodu omezení dalších škod nebo jiných důležitých důvodů přeruší užívání Softwaru, je povinen třetí osobu upozornit na to, že toto ukončení užívání současně není uznáním oprávněnosti nařčení z porušování ochranných práv.
(3) Je-li porušování ochranných práv způsobeno pouze chováním Zákazníka, jsou jeho nároky vůči RIB vyloučeny.
(4) Jakékoliv další nároky Zákazníka vůči RIB plynoucí z porušení ochranných práv třetích osob, zejména nárok na náhradu škod, jsou vyloučeny; pokud se ze strany RIB nejedná o úmysl nebo hrubou nedbalost.
10. Promlčení
(1) Práva Zákazníka se promlčují po 12 měsících od odeslání dodávky nebo je-li instalace Softwaru sjednána od RIB, pak od jejího provedení; toto neplatí pro nároky vzniklé na základě úmyslného nebo podvodného jednání, jakož i pro nároky vyplývající ze zákona.
(2) Záruční práva se vztahují na prvotní dodávku Softwaru Zákazníkovi. Obdrží-li Zákazník od RIB další nebo jiná užívací práva k Softwaru (např. následné licence pro další pracoviště) záruční lhůta se tímto neprodlužuje, ani nezačíná nově.
11. Ručení RIB
(1) Ručení RIB za drobnou nedbalost, zejména z důvodů porušení povinností plynoucích ze závazku a nedovoleného konání se vylučuje, pokud se ze strany RIB nejedná o porušení podstatných smluvních povinností. V tomto případě je ručení RIB omezeno na typickou smluvní škodu, se kterou musela RIB při uzavření Smlouvy na základě známých skutečností počítat.
(2) RIB však neručí za škody na majetku a za následné nebo odvozené škody jako např. nedosažení očekávaných úspor, výpadek produkce, ušlý užitek, ztráta úroků.
(3) Ručení za ztrátu dat se omezuje na typickou pracnost jejich obnovení, která by vznikla v případě pravidelných a riziku přiměřených zhotovování záložních kopií.
(4) Další nebo jiné než v této smlouvě výslovně jmenované nároky na odškodnění Zákazníka, bez ohledu na jejich právní důvod, se vylučují.
(5) Výše uvedená omezení ručení RIB se vztahují rovněž na pověřené pomocné síly a zaměstnance RIB.
(6) Uvedená omezení ručení neplatí pro případy úmyslu nebo hrubé nedbalosti, škodách na životě a zdraví.
(7) RIB má sjednané tržně obvyklé pojištění odpovědnosti za škodu, jehož podstatné podmínky mohou být Zákazníkovi kdykoliv poskytnuty k nahlédnutí.
12. Svěřenecká povinnost, ochrana dat, důvěrnost informací
(1) S provozními a obchodními tajemstvími Zákazníka je nakládáno důvěrně ve smyslu zákonných ustanovení. S ostatními důvěrnými informacemi, pokud jsou tyto informace odpovídajícím způsobem takto označeny, nakládá RIB důvěrně a k důvěrnosti zavazuje i své zaměstnance. RIB je oprávněna pro účely marketingu uvádět obchodní jméno Zákazníka v seznamu svých referencí a zveřejnit, že mezi RIB a Zákazníkem existuje obchodní vztah, a že mezi nimi byla uzavřena tato Smlouva; veškerá další marketingová využití vyžadují předcházející souhlas Zákazníka. Firemní a kontaktní údaje Zákazníka jsou uložena v databance.
13. Cena, platba, zápočet, výhrada práva na užívání Softwaru
(1) Veškeré ceny se rozumí bez DPH.
(2) Zákazník může provádět zápočet pouze se soudně pravomocnými a přiznanými pohledávkami vůči RIB.
(3) Zákazník nabývá právo na užívání Softwaru pouze po plném uhrazení sjednané ceny. Pokud je Zákazník v prodlení s úhradou sjednané ceny, není oprávněn k užívání Softwaru.
(4) V případě, že je úhrada kupní ceny sjednána formou pravidelných splátek, Zákazník má právo na užívání Softwaru pouze tehdy, pokud není v prodlení s úhradou jakékoli části kupní ceny dle sjednaného splátkového kalendáře.
(5) Kupní cena, včetně příslušné DPH, je splatná bankovním převodem nejpozději do dvou týdnů od dodávky Software. Pro případ nedodržení stanovené lhůty splatnosti je splatný úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý započatý den prodlení. Veškeré platby se provádějí bez jakýchkoliv srážek a odpočtů poplatků, s udáním čísla faktury jako variabilního symbolu, na bankovní účet RIB uvedený na faktuře.
(6) RIB je vlastníkem Softwaru dodaného Zákazníkovi až do okamžiku plného uhrazení pohledávek vzniklých na základě Smlouvy.
14. Ostatní
(1) Smlouva obsahuje veškeré dohodnuté podmínky k předmětu smlouvy, neexistují žádné další písemné a ústní dohody. Změny, rozšíření nebo ukončení Smlouvy jsou možné pouze písemnou formou a se souhlasem obou smluvních stran.
(2) Odlišné nebo těmto Všeobecným obchodním podmínkám pro Software odporující obchodní podmínky Zákazníka nemají žádnou platnost; toto platí i v případě, kdy RIB vůči obchodním podmínkám Zákazníka nevyjádří výslovný nesouhlas.
(3) Na tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uplatňování dohody Organizace spojených národů o smlouvách týkajících se mezinárodního obchodu zboží ze dne 11.04.1980 (CISG) se vylučuje.
15. Řešení sporů
(1) Jakékoliv spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, či jejím porušením, ukončením nebo neplatností, se řeší s konečnou platností v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v souladu s jeho pravidly. Místem rozhodčího řízení bude Praha a jazykem rozhodčího řízení bude český jazyk. Rozhodčí senát se bude skládat ze tří rozhodců. Každá smluvní strana určí jednoho rozhodce. Třetí, předsedající, rozhodce bude určen rozhodci určenými Smluvními stranami. Veškeré nálezy rozhodčího senátu budou konečné a závazné. Strany souhlasí, že přijmou a vykonají veškeré nálezy vyplývající z takového řízení.
16. Protikorupční politika
(1) Zákazník bere na vědomí, že se RIB zavazuje eliminovat veškerá rizika úplatkářství a korupce, zneužívání vlivu, praní špinavých peněz a daňových úniků nebo jejich usnadnění ve svých obchodních činnostech. Zákazník musí okamžitě informovat RIB o jakémkoli podezření nebo známém porušení relevantních protikorupčních zákonů. Zákazník může toto upozornění vznést prostřednictvím své kontaktní osoby nebo této linky důvěry:
https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/responsibility-ethics/trustline/
(2) Žádný ze zaměstnanců Zákazníka, skutečných vlastníků, akcionářů ani žádná jiná osoba, která se podílí na plnění smlouvy nebo z ní bude mít prospěch nebo má o Zákazníka zájem:
(a) není státním zaměstnancem, veřejným nebo vládním úředníkem;
(b) není úředníkem nebo zaměstnancem RIB nebo jedné z jeho přidružených společností;
nebo
(c) nebyl odsouzen za jakýkoli trestný čin zahrnující podvod, úplatky, korupci, zneužívání vlivu, praní špinavých peněz nebo jakýkoli jiný trestný čin zahrnující nepoctivost nebo byl vůči němu vystaven jakýmkoli správním sankcím nebo pokutám. Zákazník neprodleně oznámí RIB, pokud budou takové osoby předmětem vyšetřování tohoto druhu trestných činů.
(3) Zákazník se zavazuje, že nebude sám ani ve spojení s žádnou jinou osobou, přímo ani nepřímo, nabízet, platit, dávat, slibovat nebo autorizovat platbu nebo dávání jakýchkoli peněz, darů, neoprávněných výhod nebo cokoli hodnotného jakémukoli zaměstnanci, úředníkovi nebo oprávněnému zástupci RIB.