Přeskočit na hlavní obsah

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti RIB stavební software s.r.o.

ve smyslu nařízení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

1) Informace o získávání osobních a kontaktních údajů

1.1 Těší nás Vaše návštěva našich webových stránek a děkujeme za Váš zájem! V následujícím textu podáváme informace o zpracování osobních údajů při užívání našich webových stránek, správě obchodních případů a přímém marketingu. Osobními údaji jsou zde míněna data umožňující Vaši osobní identifikaci.

1.2 Zodpovědný za zpracování dat na této webové stránce je ve smyslu GDPR zodpovědná společnost RIB stavební software s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha, Česká republika, tel.: +420 241 442 078, email: info[at]rib.cz. Za zpracování osobních údajů zodpovídá ta fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo ve spolupráci s jinými rozhoduje o prostředcích a účelu zpracování osobních údajů.

1.3 Pověřenec pro ochranu osobních údajů na těchto webových stránkách, při správě obchodních případů a přímém marketingu je: Ing. Libor Švejda, telefon: +420 608 953 721, email: Libor.Svejda[at]rib-software.com.

1.4 Naše webové stránky využívají z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu osobních údajů a jiných důvěrných obsahů, jako např. online objednávky nebo poptávky, ve

2) Sběr dat při návštěvě našich webových stránek

Při návštěvě našich webových stránek pouze v režimu zdroje informací, tj. pokud nejste zaregistrováni nebo nevkládáte jiné informace, získáváme pouze ta data, která předává Váš prohlížeč našemu serveru (tzv. „Server-Logfiles“), tedy pouze následující data, která jsou technicky nezbytná pro zobrazení obsahu stránek:

- navštěvovaná stránka
- datum a čas okamžiku přístupu
- množství odeslaných dat v bitech
- zdroj/odkaz, ze kterého jste se na naši webovou stránku přešli
- použitý prohlížeč
- použitý operační systém
- použitá adresa IP (popř.: v anonymizované formě)

Zpracování těchto dat se uskutečňuje na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Předávání nebo jiné používání těchto dat neprobíhají. Vyhrazujeme si však možnost zpětné kontroly souborů Server-Logfiles, pro případy výskytu podezření na protiprávní jednání.

3) Cookies

Pro atraktivitu našich webových stránek a jejich funkčnost používáme na různých místech tzv. Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém počítači. Některé z těchto Cookies se po ukončení relace prohlížeče opět smažou (tzv. Cookies relace). Ostatní Cookies zůstávají na Vašem koncovém počítači a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (Cookies třetích stran), identifikovat Váš prohlížeč při příští návštěvě (persistente Cookies). Pokud jsou Cookies aktivní, pak obsahují a zpracovávají v tomto individuálním rozsahu určité uživatelské informace jako např. prohlížeč, lokalita a adresa IP. Persistentní Cookies se automaticky po zadané době mažou v závislosti na jejich charakteru.

Pokud některé z našich implementovaných Cookies zpracovávají osobní údaje, pak se tak děje na základě našeho oprávněného zájmu na nejlepší možné funkcionalitě webových stránek, ergonomice a efektivitě jejich návštěvy.

Dle potřeby spolupracujeme s reklamními agenturami, které nám napomáhají vytvářet pro Vás zajímavější internetovou nabídku. Za tímto účelem se v tomto případě při návštěvě našich webových stránek ukládají na Vašem počítači rovněž Cookies našich partnerských společností (Cookies třetích stran). Pokud spolupracujeme s výše jmenovanými reklamními agenturami, pak Vás v následujícím textu cíleně informujeme o tom, jakým způsobem se tyto Cookies a získané informace zpracovávají.

Přesvědčte se o tom, že Váš prohlížeč upozorňuje na používání Cookies. Můžete tak cíleně rozhodnout o udělení souhlasu s jejich použitím, buď pro konkrétní webové stránky, nebo všeobecně. Prohlížeče se obecně navzájem liší způsobem, jakým spravují nastavení Cookies. Tyto možnosti a způsoby jejich nastavení jsou popsány v nápovědě ke každému prohlížeči. Nápovědu k některým prohlížečům naleznete zde:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&hlrm=cs

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ

Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/2393/cs/controlPages.html#manageCookies

Upozorňujeme, že při odmítnutí používání Cookies může být funkcionalita našich webových stránek omezená.

4) Navázání aktivního kontaktu

Při navázání aktivního online kontaktu s námi (např. prostřednictvím webového kontaktního formuláře nebo emailem) se zpravidla předávají osobní údaje. O které údaje se konkrétně jedná, je zřejmé z příslušného formuláře. Tyto údaje se ukládají a používají pouze za účelem zpracování Vašeho požadavku, resp. navázání kontaktu a s těmito postupy související technickou administrací. Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem na zpracování Vašeho požadavku; pokud je pak obsahem Vašeho sdělení úmysl uzavření smlouvy, pak pro nás ze zákona vyplývá povinná evidence Vašich osobních údajů. Po zpracování Vašeho požadavku se osobní údaje vymažou, a to v tom případě, kdy je zřejmé, že je předmětná záležitost definitivně uzavřena a pokud k uchování Vašich osobních údajů neexistuje zákonná povinnost.

5) Používání Vašich údajů v přímém marketingu

Zasílání emailových newsletterů na stávající zákazníky. Pokud nám poskytnete při nákupu zboží, resp. služeb nebo při vyžádání uživatelského testu Vaši emailovou adresu, pak si vyhrazujeme právo zasílat Vám na tento email pravidelné nabídky a informace (newslettery) k obdobnému zboží a službám z našeho sortimentu, které jste již zakoupili nebo testovali. Vzhledem k existenci našeho obchodního vztahu nevyžaduje toto Váš výslovný souhlas. Zpracování těchto údajů probíhá s ohledem na náš oprávněný zájem na přímém osobním marketingu. Máte právo kdykoliv požádat o vyloučení Vašeho emailu z budoucích rozesílek přímého marketingu, a to buď prostřednictvím příslušného odkazu, který je součástí každého našeho newsletteru, nebo zasláním tohoto Vašeho požadavku emailem na výše uvedeného pověřence. Náklady související s touto akcí odpovídají pouze nákladům na přenos této informace. Pokud tímto způsobem používání Vašeho emailu pro účely přímého marketingu odmítnete, bude Váš email z rozesílek bezodkladně vyloučen.

6) Zpracování údajů za účelem vyřízení objednávek

Při zpracování Vaší objednávky spolupracujeme s poskytovateli služeb, kteří nás zcela, nebo částečně podporují při plnění uzavřených smluv. Těmto poskytovatelům služeb jsou v určité míře předávány osobní údaje.
Námi získané osobní údaje se při plnění smlouvy předávají na doručovatele v případech, kdy je nutná fyzická dodávka zboží. Vaše platební údaje předáváme v průběhu zúčtování spolupracujícím bankovním institucím, pokud si toto realizace platby vyžaduje. O případném zapojení zprostředkovatelů platebních služeb výslovně informujeme. Oprávnění k předávání osobních údajů v uvedených případech vyplývá ze zákona.
7) Podpůrné nástroje

Na našich stránkách využíváme na zobrazení sídla naší společnosti, míst konání akcí apod., webovou aplikaci Google Maps (API) od Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) . Související licenční podmínky mapových podkladů Google viz https://www.google.com/intl/cs_US/help/terms_maps/, Zásady ochrany osobních údajů Google viz https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs a Smluvní podmínky Google viz https://policies.google.com/terms?hl=cs&gl=cs

V našich rozesílkách přímého marketingu využíváme služeb a technických prostředků (Inxmail Professional) společnosti Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, SRN, podrobněji viz: https://www.inxmail.com/, resp. viz související zásady zpracování osobních údajů na https://www.inxmail.com/data-conditions.

8) Vaše práva

8.1 Zákony na ochranu osobních údajů Vám poskytují při rozsáhlou ochranu a práva, o kterých Vás tímto informujeme:

- máte zejména právo na informaci, které Vaše osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům, o jaké kategorie se jedná, o dalších příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou Vaše údaje předávány, o lhůtě uchování údajů, resp. o kritériích pro stanovení této lhůty. Dále máte právo na opravu osobních údajů, jejich vymazání, omezení jejich zpracování, podání námitky vůči jejich zpracování, stížnost u dozorujícího orgánu, sdělení původu Vašich údajů, pokud tyto nebyly získány přímým kontaktem námi, na informace o používání automatizovaných rozhodovacích nástrojů včetně profilování a s těmito automatismy související logiku, její dopad a zamyšlený účel jejího použití, dále pak právo na informaci o Vašich zárukách při předání Vašich údajů do třetích zemí;

- právo na opravu: máte právo na bezodkladnou opravu Vašich chybně evidovaných údajů, a/nebo jejich doplnění;

- právo na vymazání: máte právo požadovat vymazání Vašich osobních údajů. Toto právo Vám nepřísluší v případech, kdy jejich zpracování vychází z práva na svobodu slova a informací, kdy je jejich uchování nezbytné z důvodu právních závazků, z důvodu veřejného zájmu nebo z důvodu uplatnění, výkonu nebo ochrany zákonných nároků;

- právo na omezení zpracování: máte právo vyžadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů po dobu kontroly Vámi neuznané správnosti Vašich údajů, pokud odmítnete výmaz Vašich údajů z důvodu jejich nepřípustného zpracování a namísto toho požadujete omezení při jejich zpracování, pokud Vaše údaje potřebujete při uplatnění, výkonu nebo ochraně právních nároků poté, co je již po dosažení jejich účelu nepotřebujeme nebo pokud vznesete námitku z důvodu Vaší zvláštní situace a doposud není rozhodnuto, zda převažují naše oprávněné zájmy;

- právo na oznámení: pokud jste uplatnili vůči nám právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, jsme povinni všem příjemcům, kteří tyto osobní údaje od nás získali, sdělit Váš požadavek na opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování, avšak jen v případech, kdy toto není prakticky nemožné nebo není spojeno s neúměrnou náročností. Máte právo na informaci o těchto příjemcích;

- právo na přenositelnost dat: máte právo obdržet od nás Vámi sdělené osobní údaje ve strukturovaném, obvyklém a strojově zpracovatelném formátu nebo požadovat jejich předání na jiného příjemce, pokud je toto technicky možné;

- právo na odvolání uděleného souhlasu: máte právo kdykoliv odvolat dříve udělený souhlas na zpracování osobních údajů s účinkem do budoucna. V případě odvolání příslušné údaje bezodkladně vymažeme, pokud není jejich uchování nutné z jiných zákonných důvodů, které nevyžadují Váš výslovný souhlas. Odvoláním souhlasu není, jakkoliv dotčená oprávněnost dřívějšího zpracování těchto údajů do doby podání odvolání;

-  právo podat stížnost: pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá v souladu s GDPR, pak máte právo – bez ohledu na jiné správní nebo soudní opravné prostředky – na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, přímo ve Vašem členském státě EU Vašeho pracoviště, nebo v místě domnělého porušení Vašich práv.

8.2 Právo na odvolání

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě domněnky o našem oprávněném zájmu na jejich zpracování, pak máte kdykoliv právo z důvodů, které spočívají ve Vaší osobní situaci, vznést proti tomuto zpracování námitku s účinkem v budoucnu.
Pokud Vaše právo na námitku uplatníte, ukončíme zpracování předmětných údajů. Vyhrazujeme si však jejich další zpracování, pokud můžeme prokázat naléhavé důvody hodné ochrany, které převládají nad Vašimi zájmy, základními právy a svobodou, nebo pokud jejich další zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo ochraně zákonných nároků.
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, pak máte kdykoliv právo podat odvolání vůči jejich užívání k tomuto účelu. Toto odvolání můžete podat výše uvedeným způsobem. Pokud Vaše právo na odvolání uplatníte, pak ukončíme zpracování těchto údajů pro účely přímého marketingu.

9) Lhůta uchování osobních údajů

Lhůta uchování osobních údajů vyplývá z příslušných zákonných lhůt (např. obchodní zákoník, daňové předpisy). Po uplynutí této lhůty se odpovídající údaje strojově vymažou, pokud jejich uchování není z důvodu plnění nebo přípravy smlouvy nutné, a/nebo pokud netrvá náš oprávněný zájem na jejich uchování.