NOVINKY FUNDA

Vedle průběžné údržby a přizpůsobení FUNDA 22.0 na Windows 11 nabízí jeho aktuální vydání zejména následující novinky:

 • Návrh na posouvající sílu základových patek vyztužených nekovovou výztuží probíhá přesnější metodikou dle autorů M. Kurth / J. Hegger. Současně se protokoluje odkaz na tuto certifikaci Schöck ComBAR.
 • Zpřesněný výpočet vlastní tíhy částí kalichu pod vodní hladinou, včetně jeho kontrolovatelnosti v protokolu.
 • Již od verze FUNDA 21.0 byl základní funkční rozsah rozšířen o výpočet sedání základu s následujícími možnostmi:
  • Výpočet sedání základu pro jeho excentrické a šikmé zatížení dle všeobecné přibližné metodiky DIN 4019, kap. 10.3.1, s využitím Boussinesqových napěťových diagramů pro elastický izotropní poloprostor.
  • Zadání geotechnických parametrů pro více vodorovných vrstev zeminy pod základem.
  • U kruhových a polygonálních základových patek probíhá výpočet na náhradním obdélníku.
  • Metodika výpočtu vychází z diagramů napětí v podloží dle Boussineqa pro elastický izotropní poloprostor, které byly autory Steinbrenner, Jelinek aj. upraveny pro stavebně-praktická použití (vlivové součinitele, viz DIN 4019, příloha A).
  • Hloubka ovlivněná sedáním se stanovuje automaticky dle DIN 4019, kap. 9. Tato hloubka odpovídá místu, kde svislé napětí vyvolávající sedání nabývá hodnotu 20 % primárního napětí v zemině. Volitelně lze ovlivněnou hloubku přímo zadat.
  • Excentricita zatížení se zohledňuje dle DIN 4019, kap. 11 a uvažuje se s natočením v důsledku příslušného momentu sil.
  • Na velikost sedání má kromě napětí v základové spáře vliv uvažovaná ovlivněná hloubka, hloubka vetknutí a edometrický modul. Tyto parametry lze uživatelsky zadat.

Základní přehled

 • Moderní, konfigurovatelné grafické prostředí obsluhy a přepínání jazyka obsluhy nezávisle na jazyku výstupů (CZ, DE, UK)
 • Konfigurovatelný obsah strukturovaného protokolu, individuální filtry a třídění tabulek numerických výsledků, grafická schémata a průběhy, šablony Stručný nebo Podrobný protokol
 • Běžné základové patky a pasy, včetně vnějšího nebo vetknutého kalichu
 • Optimální návrh rozměrů obdélníkové základové desky z podmínky napětí v základové spáře
 • Řešení stálé/dočasné a mimořádné návrhové situace v jednom programovém běhu
 • Sofistikovaný přenos nelineárně spočtených zatížení (reakcí ze sloupu) do základové patky
 • Automaticky generované nebo individuální návrhové kombinace
 • Kompletní návrh výztuže betonu desky, pasu, hladkého nebo zdrsněného kalichu na MSÚ pro ohyb, smyk a propíchnutí, včetně konstrukčního výkresu
 • Geotechnické posudky globální stability, napětí v základové spáře, usmysknutí, poloha rozevírané spáry
 • Aktuální betonářské a geotechnické normy řady EN, vč. národních parametrů pro CZ ≈ SK, DE, AT, UK
 • Zohlednění výšky zásypu desky a vodní hladiny

Charakteristiky FUNDA prefa

FUNDA prefa je osvědčeným programem na hospodárné řešení statiky všech typů betonových základových patek a pasů, zejména prefabrikovaných a poskytuje např. tyto výhody:

 • přehledné grafické prostředí a s parametrickými úpravami, kontextovými nabídkami a instantní stručnou nápovědou
 • snadné a rychlé zadání výpočetního modelu, okamžité výsledky včetně všech souvisejících statických posudků a návrhu
 • opakovatelné, konfigurovatelné výstupy s přímým exportem do aplikací typu Office
 • podpora tvorby firemních a uživatelských šablon typických případů řešení