NOVINKY FUNDA

Od verze FUNDA 21.0 je již v základním funkčním rozsahu nově obsažen výpočet sedání základu s následujícími možnostmi:

 • Výpočet sedání základu pro jeho excentrické a šikmé zatížení dle všeobecné přibližné metodiky DIN 4019, kap. 10.3.1
 • Zadání geotechnických parametrů pro více vodorovných vrstev zeminy pod základem
 • U kruhových a polygonálních základových patek probíhá výpočet na náhradním obdélníku.
 • Metodika výpočtu vychází z diagramů napětí v podloží dle Boussineqa pro elastický izotropní poloprostor, které byly autory Steinbrenner, Jelinek aj. upraveny pro stavebně-praktická použití (vlivové součinitele, viz DIN 4019, příloha A)
 • Hloubka ovlivněná sedáním se stanovuje automaticky dle DIN 4019, kap. 9. Tato hloubka odpovídá místu, kde svislé napětí vyvolávající sedání nabývá hodnotu 20 % primárního napětí v zemině. Volitelně lze ovlivněnou hloubku přímo zadat.
 • Excentricita zatížení se zohledňuje dle DIN 4019, kap. 11 a uvažuje se s natočením v důsledku příslušného momentu sil.
 • Na velikost sedání má kromě napětí v základové spáře dále vliv zadaná hloubka vetknutí a edometrický modul.

Základní přehled

 • Moderní, konfigurovatelné grafické prostředí obsluhy a přepínání jazyka obsluhy nezávisle na jazyku výstupů (CZ, DE, UK)
 • Konfigurovatelný obsah strukturovaného protokolu, individuální filtry a třídění tabulek numerických výsledků, grafická schémata a průběhy, šablony Stručný nebo Podrobný protokol
 • Běžné základové patky a pasy, včetně polygonalní nebo kruhové základové desky
 • Řešení stálé/dočasné a mimořádné návrhové situace v jednom programovém běhu
 • Sofistikovaný přenos nelineárně spočtených zatížení (reakcí ze sloupu) do základové patky
 • Automaticky generované nebo individuální návrhové kombinace
 • Kompletní návrh výztuže betonu desky a pasu na MSÚ pro ohyb, smyk a propíchnutí, včetně konstrukčního výkresu
 • Geotechnické posudky globální stability, napětí v základové spáře, usmysknutí, poloha rozevírané spáry
 • Aktuální betonářské a geotechnické normy řady EN, vč. národních parametrů pro CZ ≈ SK, DE, AT, UK
 • Zohlednění výšky zásypu desky a vodní hladiny

Charakteristiky FUNDA polygon

FUNDA polygon je osvědčeným programem na hospodárné řešení statiky všech typů betonových základových patek a pasů, a to jak monolitických, tak prefabrikovaných. Základové patky s polygonální deskou řeší obtížné podmínky založení v sousedství stávajících objektů. FUNDA polygon poskytuje např. tyto výhody:

 • přehledné grafické prostředí a s parametrickými úpravami, kontextovými nabídkami a instantní stručnou nápovědou
 • snadné a rychlé zadání výpočetního modelu, okamžité výsledky včetně všech souvisejících statických posudků a návrhu
 • opakovatelné, konfigurovatelné výstupy s přímým exportem do aplikací typu Office
 • podpora tvorby firemních a uživatelských šablon typických případů řešení

Další možná funkční rozšíření FUNDA