Všestranný software BALKEN

Nová generace programu BALKEN na komplexní řešení spojitých nosníků a deskových panelů pozemních staveb umožňuje mj. rychlé přepnutí a zhodnocení nejvýhodnější materiálové varianty beton, ocel nebo dřevo, popř. předpjatý beton. Ergonomické ovládání zaručuje moderní, konfigurovatelné, objektové grafické prostředí s pásy karet, panelem rychlý start, přehlednými tabulkami vlastností a instantní rychlou nápovědou. Efektivně a v jednom pracovním kroku takl lze řešit návrhy a posouzení různých typů úloh z oblasti statiky nosných konstrukcí. Dále se nabízejí funkční rozšíření pro návrhy konstrukčních detailů betonových a předpjatých nosníků a možnost elastického uložení.

Zatížení

 • Působiště zatížení centricky nebo excentricky ve směrech y a z
 • Osamělá břemena a momenty
 • Spojitá silová a momentová, úseková zatížení
 • Teplotní zatížení a poklesy podpor
 • Kopírování zatížení a automatika generování zatěžovacích stavů
 • Přenos zatížení do a z jiných položek, navazujících konstrukčních prvků
 • Plně automatická tvorba návrhových kombinací pro běžné návrhy a posudky; nabídka a individuální tvorba sad kombinací pro nelineární výpočty

S programem BALKEN máte k dispozici spolehlivé, praxí prověřené řešení jak běžných, tak i náročných inženýrských úloh.

Základní přehled a charakteristiky

BALKEN je statický program pro Windows na výpočty a navrhování spojitých nosníků z

 • betonu a/nebo předpjatého betonu
 • konstrukční oceli
 • dřeva

V grafickém, interaktivním prostředím BALKEN lze modelovat a řešit jak spojité, tak i prosté nosníky, popř. s klouby, s konzolami, či bez konzol, resp. s elastickým uložením a s vyloučením tahových pružin (např. základové pasy a desky). BALKEN je velmi všestranný statický program a poskytuje např. následující výhody:

 • moderní, konfigurovatelné prostředí s pásem karet, panelem rychlý start, strukturou objektů a panelem jejích vlastností, zobrazením řešeného prvku ve 2D a 3D
 • kontextově senzitivní grafické objekty zadání a okótování prvku, režim WISIWIG
 • okamžité přepínání materiálového provedení nosníku (beton, ocel, dřevo)
 • návrhy a posudky na MSÚ, MSP a MS únavy dle aktuálních norem řady EN, vč. národních parametrů pro CZ ≈ SK, DE, AT, UK
 • pomocník zadání, uživatelské šablony projektu
 • zohlednění elastických podpor a kloubů
 • posouzení požární odolnosti pro betonové a dřevěné nosníky
 • přehledné nastavení parametrů výpočtů návrhů a posudků
 • nezávislé přepínání jazyků obsluhy a výstupů (CZ, DE, UK)
 • moderní, opakovatelné, tabelární výstupy v kombinaci s grafickými průběhy a diagramy
 • konfigurovatelný obsah protokolu, individuální filtry a třídění tabulek výsledků
 • přehledné výstupy se šablonami pro Stručný, Podrobný nebo Detailní protokol

Přehled materiálových variant a funkčních rozšíření BALKEN

Návrhy, posouzení a přepočty betonových spojitých a prostých nosníků pozemních staveb na převládající rovinný ohyb s normálovou silou volitelně podle aktuálních norem EN řady 1992-1-1 pro pozemní stavby, vč. národních parametrů pro CZ, DE, AT, UK a starších norem DIN 1045-1. Program BALKEN beton řeší tyto následující, dílčí případy:

 • homogenní obdélníkové a deskové průřezy, průřezy tvaru T, ^, V a I vč. proměnné tloušťky pásnic a stojiny
 • typizované průběhy symetrického a nesymetrického uspořádání průřezů podél osy nosníku
 • symetrické průřezy podél svislé osy, možný výpočet i pro nesymetrické průřezy, avšak přesto s návrhem na rovinný ohyb
 • statické systémy s neomezeným počtem polí a automatickým zohledněním spolupůsobících šířek
 • betony běžných pevností (do C50/60), vysokopevnostní betony (C55/67 do C100/115), ultravysokopevnostní betony (UHC140) pro prefabrikát a dobetonávku
 • běžná betonářská výztuž (do B550), vysokopevnostní betonářská výztuž (SAS670) nebo nekovová výztuž (ComBAR®)
 • fixní nebo poddajné podpory s automatickým výpočtem pružinových konstantní
 • spolehlivá, automatická tvorba návrhových kombinací s využitím informace o druhu zatěžovacího stavu
 • automatické generování zatěžovacích stavů jejich kopírováním se zadanou roztečí
 • osamělá břemena, spojitá, lichoběžníková a trojúhelníková zatížení, teplotní zatížení a poklesy podpor
 • automatické generování vícenásobných zatížení v jednom zatěžovacím stavu
 • lineární výpočet vnitřních účinků a deformací s automatickým zohledněním všech rozhodujících návrhových kombinací
 • lineární výpočet vnitřních účinků s redistribucí ohybových momentů a zohlednění požadovaných mezí redistribuce
 • vyhlazení momentů a volitelné zohlednění minimálního stupně vetknutí, přímé / nepřímé uložení a zatížení v blízkosti podpor
 • nelineární výpočet vnitřních účinků pro výpadek podloží
 • kompletní posudky na MS únosnosti pro stálou, mimořádnou a seizmickou situaci
 • minimální výztuž a výztuž na tvárnost a seizmicitu
 • ohybová únosnost při interakci MN
 • zohlednění konstrukčních zásad pro ohybovou výztuž
 • smyková únosnost při interakci V-T-VT pro lineárně spočtené vnitřní účinky
 • výztuž styku stojina-pásnice
 • výztuž do spřahovací spáry
 • tabelární posudek požární odolnosti
 • zobrazení nutné výztuže

Volitelná funkční rozšíření varianty BALKEN beton

 • návrh oblastí geometrických diskontinuit pro malé a velké příčné prostupy volitelně dle metodiky DAfStb Heft 399/599 nebo DAfStb Heft 459
 • návrh vzpěr v případě blízkosti prostupů < 0,8 * h
 • návrh oblastí geometrických diskontinuit nadpodporových ozubů
 • kompletní návrhy a posouzení betonu na MSP, MS únavy a přepočty stávajícího stavu
 • minimální výztuž na rovnoměrné rozdělení trhlin pro tenkostěnné a tlustostěnné prvky
 • minimální výztuž z vlivu odtoku hydratačního tepla při tuhnutí betonové desky
 • omezení tlakových napětí v betonu po vzniku trhlin
 • omezení napětí v betonářské a předpjaté výztuži po vzniku trhlin
 • omezení stabilní šířky trhliny (přímý a nepřímý výpočet)
 • omezení průhybů ve stavu s trhlinami na leff/250 (v poli) a na leff/100 (konzola)
 • omezení časového přírůstku průhybů ve stavu s trhlinami na leff/500
 • výpočet deformací volitelně pro kvazistálou, častou nebo charakteristickou kombinaci
 • posouzení únavy ohybové výztuže, stupeň 2
 • posouzení únavy betonu na tlak, stupeň 2
 • posouzení únavy tažených diagonál (příčné, resp. třmínkové výztuže)
 • posouzení únavy tlačených diagonál
 • posouzení únavy spřahovací spáry
 • výpočet únavové pevnosti ze zadaného počtu cyklů
 • zohlednění dynamického součinitele pro pozemní stavby
 • posouzení únosnosti stávajícího stavu formou stanovení stupňů využití při zadaném skutečném vyztužení (ohybová i smyková výztuž), s možným zohledněním stupně poškození korozí
 • zobrazení vykrytí tahů a smykových sil
 • rekapitulace zvolené výztuže
 • návrh výkresu výztuže
 • jednostupňové předpětí s okamžitou nebo dodatečnou soudržností
 • databanka běžných předpínacích systémů
 • podmínky předpětí pro konce kabelů: předepnout, popustit, dopnout, včetně zakotvení s pokluzem nebo bez
 • návrhy a posouzení předpjatého betonu se zohledněním vlivů DSR a krátkodobé relaxace ve fixních časech t = 7, 28, 36500 d
 • výztuž na štěpení kotevní oblasti u předpětí ve formě

Posouzení ocelových spojitých a prostých nosníků pozemních staveb na šikmý ohyb s normálovou a posouvající silou a kroucením podle základní EN 1993-1-1, nebo s národními parametry pro ČSN EN, DIN EN, ONORM EN, BS EN, nebo podle starší normy DIN 18800. BALKEN ocel řeší tyto následující, dílčí případy:

 • databanka standardních válcovaných profilů I, T, U, O, jekly a svařované symetrické profily
 • zadání vlastní geometrie průřezů výše uvedených tvarů
 • po polích konstantní průběh průřezů s možnou skokových změn průřezu v podporách
 • klasifikace průřezů, standardně elastická únosnost průřezu a výpočet napětí (EE) s vlivem interakce NM-V-T
 • volitelně automatický přechod na plastickou únosnost a posouzení průřezu (EP) pro všechny typy profilů při vyčerpání jejich elastické únosnosti – pokud toto zjištěná třída průřezu na daném místě umožňuje
 • posouzení stability na ohybový vzpěr s klopením pro profily I metodikou 2 dle EN 1993-1-1, kap. 6.3.3
 • výpočet a omezení deformací volitelně pro kvazistálou, častou nebo charakteristickou kombinaci

Posouzení dřevěných nosníků pozemních staveb na šikmý ohyb s normálovou a posouvající silou a kroucením podle základní EN 1995-1-1, nebo s národními parametry pro ČSN EN, DIN EN, ONORM EN, BS EN, nebo podle starší normy DIN 1052:2008. BALKEN dřevo řeší tyto následující, dílčí případy:

 • obdélníkové profily z masivního jehličnatého, listnatého a lepeného lamelového dřeva
 • konstantní průběh průřezu podél celého nosníku, popř. s momentovými klouby
 • posouzení napětí a stability na vzpěr s klopením včetně zohlednění kroucení
 • posouzení kontaktních napětí v podporách
 • posouzení požární odolnosti
 • posouzení kmitání pro dřevěné trámové stropy dle EN 1995-1-1,7.3
 • posouzení omezení počátečních (winst) a konečných (wfins) průhybů

Volitelné funkční rozšíření o elastické podloží pro BALKEN beton, ocel nebo dřevo

 • Rozšíření o elastické podloží pro BALKEN beton, ocel nebo dřevo, prostřednictvím pružinových konstant.
 • Pro variantu BALKEN beton včetně výpadku podloží:
  • automatická tvorba kombinací v dočasné (NS-T/GEO-2) a stálé návrhové situaci (NS-P/GEO2/MSÚ)
  • automatické sestavení kombinací pro výpočet průhybů (MSP) a následující nelineární výpočet a návrh řešeného prvku na tyto vnitřní účinky
 • zohlednění různých parametrů elastického uložení podélně, příčně a torzně
 • odstupňované úseky různých parametrů elastického uložení podél nosníku
 • přepočet edometrického modulu na pružinovou konstantu, výpočet napětí v základové spáře