Geotechnický program GLEITK na výpočty a posouzení stability svahů a hrází na řezu terénem s libovolným, polygonálním průběhem geologických vrstev.

Základní přehled

 • Posouzení stability proužkovou metodou podle Bishopa s kruhovou smykovou plochou
 • Libovolně polygonální průběhy vrstev zeminy s nebo bez existence tuhého opěrného tělesa
 • Uzavřené oblasti zeminy (čočky)
 • Polygonální průběhy hladin vody ve vrstvách zeminy a otevřené hladiny vody, propustné a nepropustné vrstvy
 • Zohlednění laminárního proudění a kapilárního vodního vztlaku
 • Pásová, bloková, trojúhelníková, lichoběžníková a osamělá zatížení
 • Zohlednění seizmicity

Charakteristiky GLEITK

GLEITK je osvědčený geotechnický software a poskytuje zejména následující výhody:

 • intuitivní grafické prostředí s parametrickým tvarem řešeného řezu
 • databanka parametrů zemin
 • okamžité zobrazení výsledků výpočtu na modelu formou řešených smykových ploch a kružnice s minimální bezpečností
 • uzamknutí oblastí pro průchod smykových ploch
 • možnost tvorby vlastních šablon pro varianty částých případů řešení