Specializovaný software DURO

DURO umožňuje statické výpočty, návrhy a posouzení různých typů protlačovaných potrubí, a to jak poddajných, tak i tuhých, z různých konstrukčních materiálů a geometrických rozměrů. V souvislosti se zavedením inovované metodiky DWA-A 161 došlo např. k těmto následujícím úpravám a rozšířením:

 • nové typy trub z vláknocementu, betonu, litiny a GRP (UPGF)
 • výpočet pro sypké zeminy s úhlem lože 90° a 180° a pro horniny s úhlem lože 30°, 60°, 90° a 120°
 • zohlednění přechodu protlaku ze sypké zeminy do horniny
 • zohlednění parametrů zeminy v závislosti na zhutnění, resp. konzistenci lože
 • harmonizace zatěžovacích stavů s ATV 127A, silniční zatížení, mj. LM1
 • nový model dopravních zatížení se součinitelem bočního rázu a vodorovnými tlaky zeminy
 • kontrola min. poměru tloušťka stěny / poloměr v závislosti na typu trouby
 • nový návrh betonových trub na min. zatížení, resp. výpočet min. nutné výztuže
 • návrhy betonu trouby dle obecné EN, včetně národních parametrů pro pro CZ ≈ SK, DE, AT a dle starší normy DIN
 • zohlednění normy EN 1916, DIN V1201 a 1202 pro trouby z prostého betonu, vč. posouzení únavy a výpočtu únosného zatížení
 • posouzení třídy zatížitelnosti pro betonové a ocelové trouby
 • posouzení v podélném směru se zohledněním spojů trub a tlakových prstenců ve spojích
 • posudek přetvoření pro trouby z GRP (UPGF)
 • posouzení stability ohybově poddajných trub dle ATV A127
 • protlak s přímou nebo zakřivenou trasou vč. Výpočtu dovolených axiálních sil pro zakřivenou trasu v závislosti na axiálním modulu pružnosti materiálu trouby, geometrie trouby a přenosových prstenců
 • přepracovaný protokol s reprodukovatelných a kontrolovatelných výsledků

Základní přehled

 • Výpočet a posudky pro trouby s kruhovým průřezem
 • Posouzení únavy pro zjištěná napětí ve stavu s trhlinami a 2E6 cyklů
 • Výpočet zatížení vlivem dopravních zatížení standardními vozidly, vlaky a letadly
 • Zohlednění primární napjatosti zeminy od vlastní tíhy a přitížení v závislosti na průměru potrubí a nadloží
 • Klasifikace dle a výpočet nutné třídy zatížení LC
 • Posouzení napětí, dlouhodobé pevnosti; u ohybově poddajných trub navíc posudek přetvoření, krátkodobých a dlouhodobých deformací a stability
 • Posouzení napětí v podélném a příčném směru pro fázi výstavby, provozu, posouzení únavy a dovolených hnacích sil

Charakteristiky DURO

DURO je specializovaný, výkonný geotechnický software a poskytuje zejména následující výhody:

 • grafické zadání a úpravy výpočetního modelu
 • databanka typů trub s parametrickou definicí tvaru
 • rychlý výpočet, posouzení a návrhy protlačovaných trub popsaných v metodice ATV, resp. DWA
 • třídy zeminy a způsoby protlaku dle metodiky ATV, resp. DWA, individuální parametry materiálu zeminy
 • standardní a individuální dopravní zatížení
 • konfigurovatelný, opakovatelný protokol výpočtu s tabelárními výsledky a grafickým schématem výpočetního modelu