NOVINKY RTcdesign

 • nabídka základních parametrických tvarů průřezu nosníku je rozšířena o nový typ: průřez tvaru V s tzv. korunou.
  Praktické využití tohoto nového průřezu je při modelování nosníků s konzolami na osazení navazujících prvků nebo bednění pro dobetonávku.
 • návrhy pro nekovovou výztuž GFK fy Schöck
 • návrhy utravysokopevnostního betonu UHC C140 a s vysokopevnostní výztuží SAS670
 • zohlednění seizmické únosnosti a únososti smykových spar
 • omezení rozkmitu napětí tlačené betonové diagonály
 • omezení rozkmitu napětí výztuže spřahovací spáry

Univerzální a nezávislý statický software

RTcdesign je zcela nezávisle funkční návrhový a posudkový program betonových prutových a plošných průřezů, např. jako doplněk k libovolnému, jinému základnímu statickému softwaru na tvorbu komplexních výpočetních modelů. Externě spočtené vnitřní účinky lze pak ručně nebo způsobem cut & paste přenést do tabulky zatížení zvolených kritických průřezů v RTcdesign. Potřebné návrhové kombinace zatížení, tj. obálky min/max, se generují buď automaticky, nebo lze tyto opět stejným způsobem přímo zadat. Jednotlivé, na sebe navazující návrhy a posudky na MSÚ, požární odolnost, MSP, MS únavy a funkční rozšíření předpětí a mostní normy, jsou obsahem dílčích licenčních modulů.

Základní přehled

 • Aktuální normy pozemních a mostních staveb řady EN, vč. národních parametrů pro CZ, DE, AT, UK
 • Návrhy a posudky prutových a plošných průřezů s volbou typu namáhání: rovinný nebo šikmý ohyb s normálovou a posouvající silou a kroucením, tlačený průřez, deska, stěna, skořepina
 • Kompletní návrhy a posouzení na MSÚ, tabelární požární odolnost, MSP, MS únavy, trvalá, mimořádná a seizmická návrhová situace
 • Moderní, konfigurovatelné prostředí s pásem karet, panelem rychlý start, strukturou zadání a panelem vlastností a se zobrazením aktuálního průřezu
 • Přehledná organizace řešených konstrukčních prvků, jejich návrhových řezů a zatížení
 • Tabelární zadní vnitřních účinků v závislosti na typu průřezu (prut, plocha) a namáhání (rovinný nebo šikmý ohyb, tlačený prvek) a s podporou cut & past pro oblast výběru buněk – toto umožňuje např. přímý přenos z Excelu
 • Databanka metriálů betonu, výztuže a předpínací výztuže
 • Zadání betonářeské výztuže ve volitelných schématech rovinný ohyb, šikmý ohyb, podl hran průřezu aj.
 • Zadání vícevrstvé předpjaté výztuže s podporou databanky přepdínacích systémů
 • Zohlednění stáří betonu v době vzniku trhlin, odtok hydratačního tepla a vlivy dotvarování a smršťování
 • Přehled vlastností prvku a voleb návrhů v panelu vlastností
 • Nezávislé přepínání jazyků obsluhy a výstupů (CZ, DE, UK)
 • Podpora tvorby individuálních šablon pro často řešené případy

Charakteristiky programu RTcdesign

RTcdesign je univerzální statický software na návrhy a posudky betonových průřezů a poskytuje např. následující výhody:

 • nezávisle použitelný program s osvědčenými návrhovými a posudkovými algoritmy
 • využití v oblasti navrhování vodonepropustných betonových konstrukcí (bílých van)
 • raná vynucená přetvoření pro stáří betonu < 7 dnů, silové a/nebo deformační namáhání, odtok hydratačního tepla
 • výpočet resp. návrh na požadovanou šířku trhliny, napětí v betonu a ve výztuži
 • zjištění hloubky tlačené zóny XdII průřezu pro posouzení tzv. těsnosti průřezu