NOVINKY FERMO

Vedle průběžné údržby a přizpůsobení FERMO 22.0 na Windows 11 nabízí jeho aktuální vydání zejména následující novinky:

 • Do protokolu výpočtu byly oplněny další grafické průběhy výpočtů a návrhů, jako např. nutné torzní třmínky v horní a dolní pásnici.
 • Nový tabelární výstup napětí pro základní zatěžovací stavy a návrhové kombinace v uživatelem definovaných řezech. Současně se vykresluje na témže místě protokolu příslušný, okótovaný uživatelský řez, včetně jeho průřezových charakteristik.
 • Vylepšení grafických průběhů zvýšením přesnosti výpočtu a návrhů.
 • Rozšíření výpočtu deformací se zohledněním vzniku trhlin a vlivů dotvarování a smršťování úpravou metodiky Krüger/Mertzsch. Nově se počítá s efektivním sečným modulem průžnosti betonu dle autorů Zilch/Zehetmaier. Dále se u všech vrstev výztuže zohledňují zakřivení vlivem smršťování. U průřezů bez trhlin s pro výpočet zakřivení vlivem smršťování zohledňují průřezové charaktristiky netto.
  Jako rozhodující efektivní ohybová tuhost EIw se uvažuje nejmenší efektivní ohybová tuhost zjištěná pro obálky min/max zatěžovacích účinků.
  Nově spočtené hodnoty průhybů touto upravenou metodikou jsou zpravidla větší než průhyby spočtené v předcházejících programových verzích (…, 19.0, 20.0, 21.0)
 • Rozšíření a zlepšení návrhů na MS únavy.
 • V průběhu návrhu a optimalizace nosníku se často nejprve sledují výsledky na kritické návrhovém řezu. Pro usnadnění tohoto procesu, přehlednost a popř. snížení celkového rozsahu tištěného protokolu lze nově omezit rozsah výstupů ve všech tabulkách numerických výsledků pouze na uživatelské řezy (funkce Výpočet/výstup > Jen uživatelské řezy).
 • Již od verze 21.0 byla nabídka základních parametrických průřezů rozšířena o nový typ: průřez tvaru V s tzv. korunou. Praktické využití tohoto nového průřezu je při modelování nosníků s konzolami na osazení navazujících prvků nebo bednění pro dobetonávku.

 • Ve výpočtu diagramu vykrytí tahů byly implementovány další inteligentní funkce, jako např. kontrola, zda je určitá položka výztuže relevantní pro vykrytí tahů, zda leží v oblasti nulových bodů ohybového momentu, ozubů nebo v řezu s převládajícím tahový namáháním. Diagram vykrytí tahů se vyhodnocuje s přísnějšími tolerancemi a lze jej tak spolehlivě využít i při návrzích nepředpjatých nosníků.

Základní přehled

Návrhy betonu předpokládají rovinný ohyb. Program FERMO řeší např. následující úlohy:

 • homogenní obdélníkové a deskové průřezy, průřezy tvaru T, obdélník, obrácené T, tvar I včetně proměnné tloušťky pásnic a stojiny, tvar V volitelně s nebo bez tzv. koruny
 • typizované průběhy symetrického a nesymetrického uspořádání průřezů, libovolně promměnné průřezy a skoky podél osy nosníku
 • symetrické průřezy podél svislé osy, možný výpočet i pro nesymetrické průřezy, avšak přesto s návrhem na rovinný ohyb
 • spřažené průřezy s dobetonávkou desky, popř. po úsecích
 • změna statických schémat: dílenské, transportní, montážní, pomocné, provozní
 • max. 8 časových bodů v historii prvku od jeho výroby až do konce životního cyklu
 • betony běžných pevností (do C50/60), vysokopevnostní betony (C55/67 do C100/115), ultravysokopev-nostní betony (UHC140) pro prefabrikát a dobetonávku
 • běžná betonářská výztuž (do B550), vysokopevnostní betonářská výztuž (SAS670) nebo nekovová výztuž (ComBAR®)
 • přesné zadání poloh výztuže v průřezu
 • skladba výztuže z více vrstev
 • položky výztuže s pevně zadaným množstvím (zpravidla hlouběji uvnitř průřezu) a variabilní výztuž, tj. s minimálním množství dále automaticky navyšovaným dle potřeby návrhů (zpravidla při horních a dolních hranách průřezu)
 • minimální požadavky na krytí betonem a životnost
 • fixní nebo poddajné podpory s automatickým výpočtem pružinových konstantní
 • volitelné zohlednění minimálního stupně vetknutí, přímé / nepřímé uložení
 • osamělá břemena, spojitá, lichoběžníková a trojúhelníková zatížení, teplotní zatížení a poklesy podpor
 • působiště zatížení centricky nebo excentricky ve směrech y a z
 • automatické generování zatěžovacích stavů jejich kopírováním se zadanou roztečí
 • spolehlivá, automatická tvorba návrhových kombinací s využitím informace o druhu zatěžovacího stavu
 • lineární výpočet vnitřních účinků a deformací s automatickým zohledněním spolupůsobících šířek
 • aktuální normy pozemních staveb řady EN, vč. národních parametrů pro CZ, DE, AT, UK
 • kompletní posudky na MS únosnosti pro stálou, mimořádnou a seizmickou situaci
 • minimální výztuž a výztuž na tvárnost pro pozemní stavby a seizmicitu
 • minimální výztuž vyplývající z konstrukčních zásad
 • ohybová únosnost při interakci MN
 • rekapitulace ohybové výztuže se zohledněním minimální výztuže
 • smyková únosnost při interakci V-T-VT pro lineárně spočtené vnitřní účinky
 • výztuž styku stojina-pásnice
 • výztuž do spřahovací spáry
 • tabelární posudek požární odolnosti pro rozhodující Ed (kvazistálá, častá)
 • individuální návrhové řezy
 • rekapitulace stávající a nutné výztuž
 • rekapitulace spotřeby materiálu (výpočet objemů)
 • jednostupňové předpětí s okamžitou soudržností
 • databanka běžných předpínacích systémů
 • snadné a rychlé zadání předpínacích lan vč. separace
 • stlačení betonu a protažení předpjaté výztuže
 • návrhy a posouzení předpjatého betonu se zohledněním vlivů DSR a krátkodobé relaxace v důsledku technologických teplotních úprav
 • přenosové (lpt), kotevní délky (lbpd) a vyrovnávací délky (ldisp)
 • posudek kotevní oblasti
 • průběh pokrytí tahových sil pro betonářskou a předpjatou výztuž
 • výztuž na štěpení kotevní oblasti u předpětí ve formě
 • návrh oblastí geometrických diskontinuit pro malé a velké příčné prostupy volitelně dle metodiky DAfStb Heft 399/599 nebo DAfStb Heft 459
 • návrh vzpěr v případě blízkosti prostupů < 0,8 * h
 • návrh oblastí geometrických diskontinuit nadpodporových ozubů
 • kompletní návrhy a posouzení na MSP
 • minimální výztuž na rovnoměrné rozdělení trhlin pro tenkostěnné a tlustostěnné prvky
 • minimální výztuž z vlivu odtoku hydratačního tepla z dobetonávky
 • posouzení dekomprese (pokud existuje předpětí)
 • omezení tlakových napětí v betonu po vzniku trhlin
 • omezení napětí v betonářské a předpjaté výztuži po vzniku trhlin
 • omezení stabilní šířky trhliny (přímý a nepřímý výpočet)
 • omezení průhybů ve stavu s trhlinami na leff/250 (v poli) a na leff/100 (konzola)
 • omezení časového přírůstku průhybů ve stavu s trhlinami na leff/500
 • délkové změny a natočení v podporách
 • výpočet deformací volitelně pro kvazistálou, častou nebo charakteristickou kombinaci, resp. libovolnou uživatelskou kombinaci
 • posouzení stávajícího stavu s výpočtem jednotlivých stupňů využití pro pevně předepsanou ohybovou a smykovou výztuž při současném zohlednění možného poškození korozí
 • v průběhu výpočtů nedochází k automatickému navyšování výztuže, stanovují se pouze stupně využití, resp. zbytková bezpečnost

Charakteristiky programu FERMO pro pozemní stavby

Specializovaný FERMO pro pozemní stavby je velmi výkonný a osvědčený software na řešení železobetonových, předpjatých a/nebo spřažených prefabrikátů a vyznačuje se např. následujícími přednostmi:

 • moderní, konfigurovatelné prostředí s pásem karet, panelem rychlý start, strukturou objektů a panelem jejích vlastností, zobrazením řešeného prvku ve 2D a 3D
 • integrované, kompletní řešení pro běžné až velmi náročné konstrukční prvky pozemních a průmyslových staveb
 • nezávislé přepínání jazyků obsluhy a výstupů (CZ, DE, UK)
 • konfigurovatelný rozsah a obsah protokolu, individuální filtry a třídění tabulek výsledků, šablony pro Stručný, Podrobný a Detailní protokol nebo Předběžný návrh
 • možnost omezení rozsahu protokolu pouze na konkrétní uživatelské řezy
 • přenos zatížení do a z jiných položek, navazujících konstrukčních prvků