NOVINKY FERMO

Od verze FERMO 21.0 jsou k dispozici další praktická a efektivní funkční rozšíření:

 • Nabídka základních parametrických tvarů průřezů nosníku byla rozšířena o nový typ: průřez tvaru V s tzv. korunou. Praktické využití tohoto nového průřezu je při modelování nosníků s konzolami na osazení navazujících prvků nebo bednění pro dobetonávku.

 • Definice vlastních návrhových řezů v libovolném místě podélně osy nosníku byla již dříve možná. Nově lze nyní omezit rozsah výstupů, tj. protokolu výpočtu, pouze na tyto, cíleně umístěné, uživatelské návrhové řezy (např. hrana podpory, střed rozpětí apod.). Tuto praktickou funkci lze využít např. ve fázi návrhu, kdy se v opakovaných výpočech sledují ve významných řezech vlivy změn konstrukčních parametrů, nebo i pro finální dokumentaci návrhu typizovaných prvků s maximálním omezením rozsahu protokolu.
 • Ve výpočtu diagramu vykrytí tahů byly implementovány další inteligentní funkce, jako např. kontrola, zda je určitá položka výztuže relevantní pro vykrytí tahů, zda leží v oblasti nulových bodů ohybového momentu, ozubů nebo v řezu s převládajícím tahový namáháním. Diagram vykrytí tahů se vyhodnocuje s přísnějšími tolerancemi a lze jej tak spolehlivě využít i při návrzích nepředpjatých nosníků.

Základní přehled

Návrhy betonu předpokládají rovinný ohyb. Program FERMO řeší např. následující úlohy:

 • homogenní obdélníkové a deskové průřezy, průřezy tvaru T, obdélník , tvar I včetně proměnné tloušťky pásnic a stojiny, tvar V volitelně s nebo bez tzv. koruny
 • typizované průběhy symetrického a nesymetrického uspořádání průřezů, libovolně promměnné průřezy a skoky podél osy nosníku
 • symetrické průřezy podél svislé osy, možný výpočet i pro nesymetrické průřezy, avšak přesto s návrhem na rovinný ohyb
 • spřažené průřezy s dobetonávkou desky, popř. po úsecích
 • změna statických schémat: dílenské, transportní, montážní, pomocné, provozní
 • max. 8 časových bodů v historii prvku od jeho výroby až do konce životního cyklu
 • betony běžných pevností (do C50/60), vysokopevnostní betony (C55/67 do C100/115), ultravysokopev-nostní betony (UHC140) pro prefabrikát a dobetonávku
 • běžná betonářská výztuž (do B550), vysokopevnostní betonářská výztuž (SAS670) nebo nekovová výztuž (ComBAR®)
 • přesné zadání poloh výztuže v průřezu
 • skladba výztuže z více vrstev
 • položky výztuže s pevně zadaným množstvím (zpravidla hlouběji uvnitř průřezu) a variabilní výztuž, tj. s minimálním množství dále automaticky navyšovaným dle potřeby návrhů (zpravidla při horních a dolních hranách průřezu)
 • minimální požadavky na krytí betonem a životnost
 • fixní nebo poddajné podpory s automatickým výpočtem pružinových konstantní
 • volitelné zohlednění minimálního stupně vetknutí, přímé / nepřímé uložení
 • osamělá břemena, spojitá, lichoběžníková a trojúhelníková zatížení, teplotní zatížení a poklesy podpor
 • působiště zatížení centricky nebo excentricky ve směrech y a z
 • automatické generování zatěžovacích stavů jejich kopírováním se zadanou roztečí
 • spolehlivá, automatická tvorba návrhových kombinací s využitím informace o druhu zatěžovacího stavu
 • lineární výpočet vnitřních účinků a deformací s automatickým zohledněním spolupůsobících šířek
 • aktuální normy pozemních staveb řady EN, vč. národních parametrů pro CZ, DE, AT, UK
 • kompletní posudky na MS únosnosti pro stálou, mimořádnou a seizmickou situaci
 • minimální výztuž a výztuž na tvárnost pro pozemní stavby a seizmicitu
 • minimální výztuž vyplývající z konstrukčních zásad
 • ohybová únosnost při interakci MN
 • rekapitulace ohybové výztuže se zohledněním minimální výztuže
 • smyková únosnost při interakci V-T-VT pro lineárně spočtené vnitřní účinky
 • výztuž styku stojina-pásnice
 • výztuž do spřahovací spáry
 • tabelární posudek požární odolnosti pro rozhodující Ed (kvazistálá, častá)
 • individuální návrhové řezy
 • rekapitulace stávající a nutné výztuž
 • rekapitulace spotřeby materiálu (výpočet objemů)
 • jednostupňové předpětí s okamžitou soudržností
 • databanka běžných předpínacích systémů
 • snadné a rychlé zadání předpínacích lan vč. separace
 • stlačení betonu a protažení předpjaté výztuže
 • návrhy a posouzení předpjatého betonu se zohledněním vlivů DSR a krátkodobé relaxace v důsledku technologických teplotních úprav
 • přenosové (lpt), kotevní délky (lbpd) a vyrovnávací délky (ldisp)
 • posudek kotevní oblasti
 • průběh pokrytí tahových sil pro betonářskou a předpjatou výztuž
 • výztuž na štěpení kotevní oblasti u předpětí ve formě
 • návrh oblastí geometrických diskontinuit pro malé a velké příčné prostupy volitelně dle metodiky DAfStb Heft 399/599 nebo DAfStb Heft 459
 • návrh vzpěr v případě blízkosti prostupů < 0,8 * h
 • návrh oblastí geometrických diskontinuit nadpodporových ozubů
 • kompletní návrhy a posouzení na MSP
 • minimální výztuž na rovnoměrné rozdělení trhlin pro tenkostěnné a tlustostěnné prvky
 • minimální výztuž z vlivu odtoku hydratačního tepla z dobetonávky
 • posouzení dekomprese (pokud existuje předpětí)
 • omezení tlakových napětí v betonu po vzniku trhlin
 • omezení napětí v betonářské a předpjaté výztuži po vzniku trhlin
 • omezení stabilní šířky trhliny (přímý a nepřímý výpočet)
 • omezení průhybů ve stavu s trhlinami na leff/250 (v poli) a na leff/100 (konzola)
 • omezení časového přírůstku průhybů ve stavu s trhlinami na leff/500
 • délkové změny a natočení v podporách
 • výpočet deformací volitelně pro kvazistálou, častou nebo charakteristickou kombinaci, resp. libovolnou uživatelskou kombinaci
 • posouzení stávajícího stavu s výpočtem jednotlivých stupňů využití pro pevně předepsanou ohybovou a smykovou výztuž při současném zohlednění možného poškození korozí
 • v průběhu výpočtů nedochází k automatickému navyšování výztuže, stanovují se pouze stupně využití, resp. zbytková bezpečnost

Charakteristiky programu FERMO pro pozemní stavby

Specializovaný FERMO pro pozemní stavby je velmi výkonný a osvědčený software na řešení železobetonových, předpjatých a/nebo spřažených prefabrikátů a vyznačuje se např. následujícími přednostmi:

 • moderní, konfigurovatelné prostředí s pásem karet, panelem rychlý start, strukturou objektů a panelem jejích vlastností, zobrazením řešeného prvku ve 2D a 3D
 • integrované, kompletní řešení pro běžné až velmi náročné konstrukšní prvky pozemních a průmyslových staveb
 • nezávislé přepínání jazyků obsluhy a výstupů (CZ, DE, UK)
 • konfigurovatelný rozsah a obsah protokolu, individuální filtry a třídění tabulek výsledků, šablony pro Stručný, Podrobný a Detailní protokol nebo Předběžný návrh
 • možnost omezení rozsahu protokolu pouze na konkrétní uživaelské řezy
 • přenos zatížení do a z jiných položek, navazujících konstrukčních prvků