Základní přehled

 • Otevřené nebo uzavřené ocelové truhlíky
 • Jednokomorové průřezy se šikmými stěnami
 • Varianty průřezů pro fáze výstavby a oblasti se vznikem trhlin
 • Statický výpočet a navrhování betonových mostů dle obecné normy EN 1994-2, národní DIN EN 1994-2 nebo starší DIN-FB 104
 • Klasifikace průřezů, posouzení na MSÚ, MSP, MS únavy a spřažení

NOVINKY PONTI stahlverbund

Vedle průběžné údržby a přizpůsobení PONTI stahlverbund 22.0 na Windows 11 nabízí jeho aktuální vydání následující novinky:

 • U krčkových svarů otevřených a uzavřených ocelových profilů se posuzuje nutná tloušťka svaru na MS únosnosti a únavy dle EN 1993-1-8, kap. 4.5, zjednodušenou metodou dle kap. 4.5.3.3, se zohledněním minimální tloušťky svaru.
 • Pro posouzení únavy se zadávají případy svarů samostatně pro horní a dolní pásnici.
 • Průběhy nutných tlouštěk svarů se zobrazují graficky.
 • Volitelně lze pro tlustostěnné komorové průřezy zohlednit požadavky směrnice RE-ING, část 2, DHK 1 až 3.
 • U obetonovaných profilů typu WIB lze nově volit mezi 3 způsoby výpočtu vlivu smršťování, se zohledněním stavu I (průřez bez trhliny), stavu II (průřez s trhlinou) nebo stavu I/II (zprůměrování analogicky dle EN 1993-2, 6.4.2)
 • Nastavení variant průřezů pro sekundární stavební stavy je nyní automatické. Vatainty typu n0 se nahrazují korespondující variantou daného sekudárního stavebního stavu.
 • Při vatvoření nového spřaženého průřezu se nově automaticky vytvářejí jeho varianty nP, nPT, nS a nD. U průřezů typu WIB navíc i varianty pro kladný My.
 • Nově je možné zadání vyhodnocovaného a návrhového času pro všechny průřezy a jejich varianty. Výpočet součinitelů dotvarování a smršťování a redukčních součinitelů lze volitelně vztáhnout k těmto zadaným časům. V prostředí návrhů se zadaný čas zobrazuje v přehledu struktury dat.
 • Doposud probíhal výpočet množství spřahovacích trnu výhradně metodikou 1, tj. za předpokladu lineárního chování spřahovací spáry podél celého nosníku. Program byl nově rozšířen o metodiku 2, která u profilů třídy 1 a 2 zohledňuje neelastický vztah (MEd > Mel,Rd) mezi podélným smykem a posouvající silou.

PONTI® stahlverbund aplikuje normu EN 1994-2 a další související normy a pravidla pro tvorbu návrhových kombinací, konstrukční zásady apod. (EN 1990, EN 1991-2, EN 1991-1-4, EN 1991-1-5). S využitím metodiky tzv. celkového průřezu se automatizovaně zohledňují např.:

 • změny statického systému související s postupem výstavby,

 • časový vznik spřažených průřezů a historie zatěžování,

 • redistribuce napětí na spřažených ocelobetonových průřezech, vlivy dotvarování a smršťování - automatickým výpočtem tzv. sekundárních účinků z časů aktivace různých variant spřažených průřezů,

 • vlivy vzniku trhlin v betonové desce a různé oblasti spolupůsobící šířky desky,

 • roznos zatížení v příčném směru mostu prostřednictvím ortotropní desky.

Možné typy parametrizovaných spřažených ocelobetonových průřezů

 • otevřené ocelové průřezy tvaru I s možnými až 3 různými tloušťkami (lamelami) horní a dolní pasnice a stojiny, spřažené s monolitickou ŽB deskou proměnné tloušťky v max. 5 nesymetrických úsecích,

 • otevřené ocelové průřezy tvaru I s možnými až 3 různými tloušťkami (lamelami) horní a dolní pasnice a stojiny, spřažené s prefabrikovanou částí ztraceného bednění a dodatečnou ŽB deskou proměnné tloušťky v max. 5 nesymetrických úsecích,

 • otevřené válcovaný ocelové profily tvaru I (= trámy WIB) zalité v betonové desce, s rozlišení vlivu betonu porušeného trhlinami v oblastech s kladným a záporným ohybovým momentem,

 • uzavřené, symetrickéocelovétruhlíky s možnými až 3 různými tloušťkami (lamelami) horní a dolní pasnice a stěn, spřažené s monolitickou ŽB deskou proměnné tloušťky v max. 5 nesymetrických úsecích, popř. vč. prefabrikovaného ztraceného bednění,

 • otevřené, symetrickéocelovétruhlíky nebo jednokomorové průřezy s možnými až 3 různými tloušťkami (lamelami) horní příruby, dolní pasnice a stěn, spřažené s monolitickou ŽB deskou proměnné tloušťky v max. 5 nesymetrických úsecích, popř. vč. prefabrikovaného ztraceného bednění.

Pro zvolenou mostní normu - obsaženy jsou obecná EN 1994-2, národní DIN EN a DIN-Fachbericht 104 - poskytuje PONTI® stahlverbund automatizovaně následující návrhy a posudky:

Mezní stav únosnosti mimo únavu

 • klasifikace průřezů

 • momentová únosnost plasticky / elasticky

 • momentová únosnost s omezením přetvoření

 • smyková únosnost plasticky

 • interakce normálová síla – ohyb. momenty – posouvající síla

 • vyboulení plechu žebra indukované přírubami

 • posouzení jedno- a dvoustranných krčkových svarů

Mezní stav použitelnosti

 • omezení napětí ocele nosníků

 • omezení napětí betonářské výztuže

 • omezení napětí tlačeného betonu

 • minimální výztuž (mezní stav tvorby trhlin)

 • stabilita trhlin (ukončená tvorba trhlin)

 • kvazistálé deformace

Mezní stav únavy

 • ekvivalentní amplituda poškození stavební ocele nosníků

 • ekvivalentní amplituda poškození železobetonové desky

 • únava tlačeného betonu

 • posouzení únavy krčkových svarů, samostatně pro případy svarů horní a dolní pásnice

Zajištění spřažení

 • MSÚ – únosnost spřahovacích trnů – posudek 1 a 2

 • MSÚ – požadovaný počet, pokrytí trnů – posudek 1 a 2

 • MSP – podélný smyk, požadovaný počet, pokrytí trnů

 • konstrukční provedení trnů, rozmístění trnů

 • MS Únavy – posudek únavy pro podélný smyk

 • posudek smyku betonového pásu

Optimalizace průřezů

 • úpravy dílčích průřezů přímo v posudkovém modulu

 • záměna průřezů přímo v posudkovém modulu

 • vytváření nových průřezů a následně jejich výměna přímo v posudkovém modulu

 • okamžité výpočty průřezových charakteristik a posudků

Návrhy a posouzení dalších konstrukčních částí mostu, jako např. příčníky, mostní opěry, pilíře, mostovka v příčném směru aj. lze dle konkrétní potřeby provádět rovněž přímo v prostředí PONTI® stahlverbund.

Charakteristiky funkčního rozšíření RTstahlverbundKT

RTstahlverbundKT rozšiřuje základní nabídku spřažených ocelových profilů tvaru I o truhlíkové a jednokomorové průřezy, které se hojněji využívají u mostů s větším rozpětím a poskytuje tak spolu se základním softwarem PONTI® stahlverbund zejména následující výhody:

 • grafické prostředí pro parametrické zadání spřažených průřezů
 • grafické prostředí pro zadání výpočetního modelu s okamžitým zobrazováním všech úprav
 • import vytyčení mostu přes rozhraní DFX
 • přehledná organizace fází výstavby prostřednictvím stavebních stavů, subsystémů, zatěžovacích stavů a variant spřažených průřezů
 • zohlednění oblastí se vznikem trhlin v betonové desce a spolupůsobící oblasti desky
 • příčný roznos zatížení dopravou na spřažené trámy přes ortotropní desku
 • automatika dopravních zatížení a návrhových kombinací
 • automatický výpočet sekundárních zatížení od dotvarování a smršťování
 • grafické vyhodnocení posudků spřažených průřezů formou průběhů s volitelnými oblastmi a rozsahem tabelárních výstupů
 • návrhy a posouzení rovněž ostatních konstrukčních prvků mostu, jako např. příčníky, mostní opěry, pilíře, mostovky v příčném směru aj.
 • optimalizace využití ocelových průřezů jejich předběžnou výměnou již v rámci posudků