Základní přehled

 • Zohlednění fází výstavby, zatěžování a vzniku spřažených průřezů
 • Statický výpočet a navrhování betonových mostů dle aktuálních norem řady EN, vč. národních parametrů pro CZ ≈ SK, DE, AT, UK a starší DIN-FB
 • Parametrizované, typické průřezy prefabrikátů mostních trámů
 • Železobetonové a předpjaté prefabrikované trámy, dodatečné předpětí v podélném a/nbo příčném směru
 • Zohlednění spolupůsobící šířky desky
 • Pojezd dopravních zatížení a roznos v příčném směru přes ortotropní desku
 • Automatický výpočet sekundárních zatížení od dotvarování a smršťování
 • Kompletní návrhy a posouzení mostní konstrukce na MSÚ, MSP a MS únavy, zajištění spřažení, kotevních oblastí předpínacích lan aj.

Charakteristiky PONTI® betonverbund EXPERT

PONTI® betonverbund EXPERT umožňuje modelování rovněž materiálově smíšených konstrukcí, např. pouze z oceli, spřažených úseků ocel-beton, či beton-beton nebo nepředpjatého, či předpjatého betonu (popř. jsou nutná další příslušná funkční rozšíření PONTI). Návrhy nutných ploch výztuže plošných konstrukčních prvků lze pro podporu inteligentního vyztužování převzít do betonářského CADu ZEICON®. PONTI® betonverbund EXPERT je rozsáhlý, výkonný software na řešení statiky komplexních mostních konstrukcí a poskytuje zejména následující výhody:

 • grafické prostředí pro zadání parametrické spřažených průřezů
 • grafické prostředí pro zadání výpočetního modelu s okamžitým zobrazováním všech úprav
 • import vytyčení mostu přes rozhraní DFX
 • přehledná organizace fází výstavby prostřednictvím stavebních stavů, subsystémů, zatěžovacích stavů a variant spřažených průřezů
 • automatika dopravních zatížení a návrhových kombinací
 • plná integrace statického výpočetního modelu s návrhy a posudky železobetonu a/nebo předpjatého betonu
 • interaktivní grafické vyhodnocení výsledků na celém výpočetním modelů¨
 • detailní návrhy a posouzení spřažených trámů v samostatném protokolu s tabelárními výsledky a grafickými průběhy
 • návrhy a posouzení rovněž ostatních konstrukčních prvků mostu, jako např. příčníky, mostní opěry, pilíře, mostovky v příčném směru aj.