STANDARDNÍ FUNKČNÍ BALÍK ITWO STRUCTURE FEM SLAB UMOŽŇUJE ŘEŠEŠÍ STATICKÝCH VÝPOČTŮ, NÁVRHY A POSOUZENÍ JAK BĚŽNÝCH, TAK I KOMPLEXNÍCH BETONOVÝCH STROPNÍCH A ZÁKLADOVÝCH DESEK, A TO VČETNĚ PŘÍPADNÝCH PRŮVLAKŮ, TRÁMŮ A NOSNÍKŮ, POPŘ. FILIGRÁNOVÝCH STROPŮ. MODERNÍ, INTUITIVNÍ GRAFICKÉ PROSTŘEDÍ A DATOVÁ ROZHRANÍ CAD USNADŇUJÍ ZADÁNÍ GEOMETRIE DESKOVÝCH VÝPOČETNÍCH MODELŮ. ZÁKLADNÍ BALÍK OBSAHUJE POTŘEBNÉ FUNKCE SYSTÉMU ITWO STRUCTURES FEM PRO STANDARDNÍ VÝPOČTY A NÁVRHY DESEK NA MSÚ A LZE JEJ V PŘÍPADĚ POTŘEBY ROZŠIŘOVAT O DALŠÍ LICENČNÍ MODULY.

NOVINKY iTWO structure fem

Vedle průběžné údržby a přizpůsobení iTWO structure fem 22.0 na Windows 11 nabízí tato jeho aktuální verze zejména následující novinky:

iTWO structure fem

 • Rozšířené možnosti kopírování zatížení umožňují komfortní generování a sestavení oblálek namáhání min/max od pohyblivých zatížení (např. pojezdy vozidel).
 • Místo výpočtu návrhu na ohyb na MSÚ je volitelné buď na hraně styku desky s podporou, nebo v ose podpory. Toto nastavení se nyní vztahuje rovněž na návrhy a posudky na MSP.
 • Rozšíření obsahu protokolu (např. o přehled automaticky generovaných kombinačních předpisů). Velikost standardních a uživatelských obrázků do protokolu lze předepsat.
 • Přenos zatížení - bez nutnosti zásahu uživatele - kontroluje a upozorňuje na případné změny ve zdrojovém projektu bezprostředně po otevření cílového projektu.
 • Ve vyhodnocení lze zobrazovat po prvcích a směrech a poloze výztuže rozhodující návrh pro max. množství výztuže (minimální výztuž, ohybová únosnost, šířka trhliny atd.)

PlugIn Revit

 • Kontroly, generování a přenos z analytických modelů do iTWO structure fem byly zásadně rozšířeny. Zejména byly ošetřeny časté problematické situace, kdy se navzájem protínají stěny, nosníky/průvlaky a stropní desky. Tyto průniky se ošetřují i při generování zatížení.
 • Rozšířený přenos informací Revit o kloubech.
 • Logičtější organizace obsluhy a členění panelu PlagIn Revit. Jednotlivé funkce jsou dosažitelné přehledněji a rychleji.
 • Nástrojem Kontrola lze zkontrolovat, na základě zvolených tolerancí, analytický model Revitu z hlediska potřeb statického výpočetního modelu.
 • Verzování exportů výpočetního modelu do iTWO structure fem.
 • Správa přiřazení názvů materiálů mezi Revit - iTWO structure fem a všech dalších nastavení PlagInu Revit s možností jejich přenosu v ráámci daného projektu i mimo něj.

Základní přehled

iTWO structure fem SLAB je progresivní softwarový balík na řešení deskových výpočetních modelů a nabízí např. následující výhody:

 • moderní, intuitivní prostředí s kontextovou nápovědou
 • snadná obsluha a rychlé zpracování
 • import podkladové geometrie z jiných systémů CAD
 • konstrukční funkce obdobné SW AutoCAD
 • objektové prostředí s kontextovým ovládáním
 • přenos zatížení z jiných projektů, např. z vyšších podlaží
 • jednolité prostředí od tvorby modelu až po jeho vyhodnocení
 • rychlý a přehledný přístup ke všem funkcím prostředí
 • konfigurovatelné prostředí, podpora víceobrazovkového režimu a rozlišení 4K
 • automatizované řešení FEM, kombinací a návrhů
 • výpočetní kroky postupně nebo v jednom programovém běhu
 • zohlednění průvlaků a trámů, včetně návrhu jejich nutných ploch výztuže
 • spolehlivé, dlouholetou praxí prověřené výsledky
 • konfigurovatelný, opakovatelný protokol s grafickými schématy a průběhy
 • opakovatelné, individuální přílohy protokolu, resp. výkresy výsledků
 • import výpočetních modelů ze starších produktů RIBfem TRIMAS a RIBtec RTslab

Efektivní zpracování výpočetních modelů desek je pro nás enormě důležité: iTWO structure fem umožňuje rychlé zadání a dokumentaci projektu, včetně jeho pozdějších změn a úprav. Příkladné jsou možnosti individuálního přizpůsobení prostředí obsluhy a podpora vysokého rozlišení 4K.

Matthias Tilke, Ingenieurbüro Tilke - Olpe

Balík iTWO structure fem SLAB obsahuje následující funkční moduly

Funkční modul BASIS systému iTWO structure fem je základem všech odvozených aplikací (deskové, membránové, skořepinové, rámové nebo kombinované, prostorové plošné a prutové výpočetní modely) nového řešení statiky FEM od firmy RIB. Tento základní modul zajišťuje interakci vlastních, dílčích komponent digitálního prostředí a dále pak propojení na externí systémy CAD a FEM. Jedná se zejména o následující funkce:

 • intuitivní prostředí obsluhy s kontextovou nápovědou a tipy&triky k aplikacím
 • jednotné prostředí obsluhy od zadání výpočetního modelu, přes jeho výpočet, kombinace, návrhy, vvyhodnocení a dokumentaci
 • konstrukční funkce typu CAD ve 2D a 3D
 • objektové, kontextové prostředí
 • kontextové konstruování a navigace pro všechny typy objektů
 • přenos parametrů mezi objety stejného typu
 • funkcionalita UnDo/ReDo
 • vyběr, filtrování a zobrazování objektů, individuální volby nastavení
 • datová rozhraní CAD ZEICON, DWG/DXF
 • přenos zatížení z jiných projektů
 • moderní prostředí Windows
 • konfigurovatelné prostředí obsluhy s pásem karet, zobrazovací oblastí, strukturou objektů a tabulkou vlastností
 • parametrické profily dílčích aplikací
 • materilálové databanky v kontextu aktivní návrhové normy a vlastní materiály
 • úpravy geometrie výpočetního modelu v libovolných konstrukčních rovinách
 • kótování, textové funkce, měření vzdáleností
 • názvy a číslování položek, popisy a texty
 • subsystémy pro přehlednější strukturu modelu
 • moderní, konfigurovatelný, strukturovaný a opakovatelný protokol řešeného projektu
 • vkládání textových bloků, obrázků a dokumentů XPS do protokolu
 • tiskové šablony protokolu s vlastní firemní hlavičkou a číslováním stran
 • filtrování tabulek s numerickými výsledky
 • výstupy ve formátech DOCX, RTF, XPS a PDF
 • export dílčích numerických tabulek do XSLX
 • individuální výkresy řešeného modelu s volitelnými nadpisy a legendou
 • měřítkový tisk a nabídka standardních formátů papíru
 • export výsledků výpočtů a návrhů do softwarů ZEICON®, ALLPLAN, DICAD, ISBCAD, SchöckBole, HalfenHDB a FiligranFDB

Velikost výpočetního modelu je v tomto základním funkčním modulu omezena na max. 1.000 plošných konečných prvků, z toho max. 100 prutových.
Rozšíření na modely bez omezení velikosti je součástí dalšího funkčním modulu iTWO structure fem FULL.

Funkční modul FULL systému iTWO structure fem rozšiřuje základního prostředí všech aplikací iTWO structure fem o neomezenou velikost výpočetního modelu, tj. počet konečných prvků výpočetního modelu je limitován pouze operačním systémem a hardwarovým vybavením

Funkční modul DESKA systému iTWO structure fem umožňuje spolu s modulem BASIS a BETON výpočty a navrhování běžných a komplexních betonových stropních a základových desek pozemních staveb, popř. ztužených průvlaky a trámy. Centrální grafické prostředí obsluhy podporuje zadání libovolných deskových modelů, jejich výpočty, návrhy, vyhodnocení a tištěnou dokumentaci. Aplikace se vyznačuje snadnou obsluhou a intuitivním ovládáním a rozšiřuje systém iTWO structure fem o následující funkce:

 • přehledná navigace při řešení deskových typů úloh
 • snadné konstruování libovolně ohraničených deskových polí ve 2D, prostupů, absolutně tuhých nebo poddajných stěn a podpor
 • ztužující železobetonové průvlaky se žebrem nad nebo pod deskou, trámy
 • bodová, liniová a plošná zatížení polí desek a nosníků, libovolné oblasti zatížení
 • definice užitných ploch a generování schémat proměnných zatížení
 • prohlížeč výpočetního modelu a zatížení ve 3D
 • výkonný, spolehlivý řešič FEM, formulace konečných prvků dle autorů Reissner & Mindlin
 • automatické generování sítě konečných prvků pro tenkostěnné i tlustostěnné desky
 • nosníkové prvky dle Timoshenkovi teorie, včetně smykových deformací
 • nosníky s náběhy, cílené zohlednění oblastí se spolupůsobící šířkou desky
 • moderní konečné prvky, volitelně lineární nebo kvadratické
 • lokální změny vlastností desky (materiál, tloušťka, elastické uložení) nezávisle na jejím tvaru
 • zohlednění spár v desce a kloubů v nosnících, včetně jejich tuhostních parametrů
 • zohlednění elastického uložení včetně možnosti vyloučení tahových nebo tlakových pružin
 • přenos zatížení z reakcí desek ve vyšších podlažích
 • modelování žebrových a filigránových stropů ortotropní analogií
 • optimální funkce vyhodnocení výsledků deformací, reakcí, vnitřních účinků a návrhů
 • animace deformací výpočetního modelu pro usnadnění kontroly zadání
 • vizualizace výsledků formou izoploch a izolinií a trajektorií
 • vizualizace výsledků formou průběhů na liniových řezech
 • průběhy výsledků po konstrukčních prvcích
 • konfigurovatelný obsah a rozsah automaticky sestaveného a opakovatelného protokolu
 • schémata konstrukčních prvků, položek a zatížení
 • dokumentace průhybů, vnitřních účinků a nutných ploch výztuže
 • libovolné vlastní výřezy zobrazení modelu jako přílohy protokolu
 • rychlá kontextová nápověda, úvodní příručka a řešený příklad

Funkční modul BETON MSÚ systému iTWO structure fem umožňuje, na základě výsledků výpočtů prutových, deskových, stěnových a skořepinových modelů, včetně kombinovaných ve 2D a/nebo 3D, návrhy a posouzení betonových prvků na mezních stavech únosnosti dle všeobecné normy EN 1992-1-1, včetně možnosti volby národních parametrů pro CZ, DE, AT, UK. Navíc je obsažena i starší norma DIN 1045-1. Jedná se zejména o následující funkce:

 • nastavení a přehledné přiřazení návrhových parametrů pro MSÚ konstrukčním prvkům v grafickém prostředí
 • cílený výběr aktivních návrhů a posudků a automatické sestavení korespondujících kombinačních návrhových účinků
 • návrh na ohyb s normálovou silou
 • návrh na posouvající sílu a propíchnutí
 • možné zohlednění nekovové (GFK) a vysokopevnostní (SAS) výztuže
 • definice polohy smykové spáry pro řešení filigránových desek
 • zohlednění spolupůsobící šířky a náběhů v případě průvlaků nad a pod deskou
 • volitelně místo návrhu na smyk na hranách stěn a podpor
 • návrh všech konstrukčních prvků v jednom pracovním kroku
 • grafikcé zobrazení výsledků formou izolinií, izoploch, průběhů a numericky
 • přenos výsledků návrhů do protokolu formou plošných grafických zobrazení a diagramů

Další možná funkční rozšíření balíku iTWO structure fem SLAB

Funkční modul BETON PRŮHYBY systému iTWO structure fem umožňuje nelineární výpočet deformací, tj. zejména průhybů, prutových a plošných modelů, včetně kombinovaných ve 2D a/nebo 3D, betonových konstrukčních prvků dle všeobecné normy EN 1992-1-1, včetně možnosti volby národních parametrů pro CZ, DE, AT, UK. Navíc je obsažena i starší norma DIN 1045-1. Jedná se zejména o následující funkce:

 • nastavení a přehledné přiřazení parametrů nelineárního výpočtu deformací po konstrukčních prvcích v grafickém prostředí
 • zohlednění možného vzniku trhlin
 • zohlednění historie vzniku trhlin metodikou autorů Krüger/Mertsch
 • ověřená metodika posuzování vlivů trhlin
 • zohlednění redistribuce vnitřních účinků vlivem trhlin
 • zohlednění vlivů dotvarování a smršťování
 • automatický výpočet součinitelů dotvarování a smršťování
 • nebo uživatelské zadání součinitelů dotvarování a smršťování
 • nelineární výpočet průhybů pro převážně ohybově namáhané plošné konstrukční prvky
 • zohlednění tuhostí průvlaků včetně možného vzniku trhlin
 • interaktivní výhodnocení a porovnání výsledků nelineárních deformací s lineárně-elastickými deformacemi

Funkční modul BETON MSP systému iTWO structure fem umožňuje v návaznosti na návrhy prutových, deskových, stěnových a skořepinových modelů, včetně kombinovaných ve 2D a/nebo 3D na MSÚ, návrhy a posouzení betonových prvků na mezních stavech použitelnosti dle všeobecné normy EN 1992-1-1, včetně možnosti volby národních parametrů pro CZ, DE, AT, UK. Navíc je obsažena i starší norma DIN 1045-1. Jedná se zejména o následující funkce:

 • nastavení a přehledné přiřazení návrhových parametrů pro MSP konstrukčním prvkům v grafickém prostředí
 • cílený výběr aktivních návrhů a posudků a automatické sestavení korespondujících kombinačních návrhových účinků
 • výpočet nutných ploch minimální povrchové výztuže
 • výpočet nutných ploch výztuže na celistvost
 • výpočet nutných ploch výztuže na zamezení vzniku širokých trhlin
 • výpočet nutných ploch výztuže na požadovanou šířku stabilní trhliny, volitelně přímým nebo nepřímým způsobem
 • posudek omezení tlakových napětí betonu se zohledněním vzniku thlin
 • posudek omezení napětí betonářské a předpjaté výztuže se zohledněním vzniku thlin

Funkční modul REVIT2FEM systému iTWO structure fem podporuje přenos analytických modelů ze systému Autodesk-Revit®, tj. přenos osové geometrie včetně důležitých parametrů pro statický výpočet (materiály, průřezové charakteristiky, podmínky uložení, zatížení), což umožňuje jeho okamžitý výpočet a návrh, popř. jeho další, cílené úpravy. Přenos analytického modelu může být čátečný nebo zcela automatický jako systém 3D, nebo dílčí konstrukční prvky 2D s transformací navazujících prvků na podpory a zatížení. Pro prutové, plošné a kombinované výpočetní modely se jedná zejména o následující funkce:

 • přenos celého analytického modelu, nebo po vybraných rovinách, nebo výběrem konstrukčních prvků
 • přenos materiálů a průřezových hodnot mezi Autodesk-Revit® a iTWO structure fem
 • doplnění parametrů materiálů a průřezů a trvalé uložení těchto propojení (mapping)
 • volitelné automatizované nahrazení stěn a sloupů pod stropní deskou tuhými nebo ekvivalentními poddajnými podporami
 • volitelné automatizované nahrazení stěn a sloupů na stropní desce ekvivalentním zatížením od vlastní tíhy
 • administrace seznamu do iTWO structure fem importovaných analytických modelů v prostředí Autodesk-Revit®
 • správa projektových souborů iTWO structure fem a jejich přímý start z prostředí Autodesk-Revit®
 • globální a projektová konfigurace importu analytických modelů