Základní přehled

 • Materiálově nelineární výpočet prutových konstrukcí se zohledněním možného vzniku trhlin a efektivních tuhostí výztužených průřezů
 • Šikmý ohyb s normálovou silou
 • Zohlednění předpětí a vlivů dotvarování a smršťování
 • Spolupůsobení betonu mezi trhlinami
 • 4 volitelné metodiky výpočtu materiálové nelinearity: EN 1992-2-1 5.7(4)P, GamaR dle DIN 1045-1, 8.5.1(4), EN 1992-2-1 5.8.6, s návrhovými hodnotami odolností
 • Realistické výsledky vnitřních účinků a deformací
 • Automatika výpočtu max. únosného zatížení

Charakteristiky RTnlmat

Funkční rozšíření RTnlmat poskytuje velmi realistické výsledky deformací a vnitřních účinků betonových konstrukcí se zohledněním vzniku trhlin, vlivů předpětí, dotvarování a smršťování. Grafická podpora zadání skutečné výztuže kostrukčních prvků a centrální panel voleb nelineárního algoritmu zaručují přehlednou obsluhu a poskytují zejména následující výhody:

 • snadné zadání výztuže prutových prvků na úrovni jejich průřezů
 • volitelné metodiky nelineárního výpočtu
 • vhodné zejména pro prostorové rámové systémy
 • velmi realistické posouzení stability a deformací konstrukce v kombinaci s rozšířením RTnlgeo
 • výpočet únosného zatížení i pro předpjaté konstrukce
 • hospodárný návrh prvků s využitím rezerv
 • realistický výpočet průhybů