Základní přehled

 • Objemový výpočetní model s vrstevnatým, pružným poloprostorem
 • Objemové konečné prvky
 • Kontaktní prvky do základové spáry
 • Vyloučení tahových napětí v základové spáře
 • Zohlednění vzájemné interakce více stavebních objektů přes podloží
 • Vodorovné a šikmé vrstvy zeminy
 • Zadání průběhů vrstev přes vrtné profily
 • Posudek dostatečnosti hloubky modelu poloprostoru
 • Posouzení napětí v hloubce zeminy
 • Posouzení únosnosti základové spáry

Charakteristiky RTbodenmodell

Funkční rozšíření RTbodenmodell umožňuje realistické výpočty sedání stavebního objektu, poklesové kotliny a vzájemného ovlivnění okolních stavebních objektů. Parametry podloží jsou při tom popsány charakteristikami z běžného geologického průzkumu a odpadá tak potřeba jejich přepočtu, resp. odhadů. Grafická podpora, s plně automatickým generováním objemových prvků poloprostoru, zaručuje přehlednou obsluhu a poskytuje zejména následující výhody:

 • lomplexní prostorové modely stavebního díla a podloží lze popsat pomocí několika běžně dostupných parametrů (E, ν, C, φ, σdov)
 • snadné, plošně orientované zadání podloží jeho popisem v rovině základové spáry
 • generování objemových prvků poloprostoru je plně automatické
 • libovolné vrstvení a šikmý průběh vrstev zemin
 • zohledňuje se interakce sousedních stavebních objektů
 • komplexní výpočetní model konstrukce s podložím zpravidla vede na hospodárnější návrh základové desky