Základní přehled

 • Statický výpočet a navrhování betonových mostů dle obecné normy EN 1994-2, národní DIN EN 1994-2 nebo starší DIN-FB 104
 • Zohlednění fází výstavby, zatěžování a vzniku spřažených průřezů
 • Podpora všech typů průřezů PONTI® stahlverbund, tj. válcované a svařované profily I, truhlíky a komory KT, ztracené bednění FT, plně zabetonované profily WIB
 • Zohlednění oblastí se vznikem trhlin v betonové desce a spolupůsobící oblasti desky
 • Prutové, plošné a kombinované výpočetní modely mostů
 • Roštové modely a kombinované modely s ortotropní betonovou deskou
 • Metoda časových variant průřezu (n0,nP,nPT,nD,nS)

NOVINKY PONTI stahlverbund

Vedle průběžné údržby a přizpůsobení PONTI stahlverbund 22.0 na Windows 11 nabízí jeho aktuální vydání následující novinky:

 • U krčkových svarů otevřených a uzavřených ocelových profilů se posuzuje nutná tloušťka svaru na MS únosnosti a únavy dle EN 1993-1-8, kap. 4.5, zjednodušenou metodou dle kap. 4.5.3.3, se zohledněním minimální tloušťky svaru.
 • Pro posouzení únavy se zadávají případy svarů samostatně pro horní a dolní pásnici.
 • Průběhy nutných tlouštěk svarů se zobrazují graficky.
 • Volitelně lze pro tlustostěnné komorové průřezy zohlednit požadavky směrnice RE-ING, část 2, DHK 1 až 3.
 • U obetonovaných profilů typu WIB lze nově volit mezi 3 způsoby výpočtu vlivu smršťování, se zohledněním stavu I (průřez bez trhliny), stavu II (průřez s trhlinou) nebo stavu I/II (zprůměrování analogicky dle EN 1993-2, 6.4.2)
 • Nastavení variant průřezů pro sekundární stavební stavy je nyní automatické. Vatainty typu n0 se nahrazují korespondující variantou daného sekudárního stavebního stavu.
 • Při vatvoření nového spřaženého průřezu se nově automaticky vytvářejí jeho varianty nP, nPT, nS a nD. U průřezů typu WIB navíc i varianty pro kladný My.
 • Nově je možné zadání vyhodnocovaného a návrhového času pro všechny průřezy a jejich varianty. Výpočet součinitelů dotvarování a smršťování a redukčních součinitelů lze volitelně vztáhnout k těmto zadaným časům. V prostředí návrhů se zadaný čas zobrazuje v přehledu struktury dat.
 • Doposud probíhal výpočet množství spřahovacích trnu výhradně metodikou 1, tj. za předpokladu lineárního chování spřahovací spáry podél celého nosníku. Program byl nově rozšířen o metodiku 2, která u profilů třídy 1 a 2 zohledňuje neelastický vztah (MEd > Mel,Rd) mezi podélným smykem a posouvající silou.

PONTI® stahlverbund aplikuje normu EN 1994-2 a další související normy a pravidla pro tvorbu návrhových kombinací, konstrukční zásady apod. (EN 1990, EN 1991-2, EN 1991-1-4, EN 1991-1-5). S využitím metodiky tzv. celkového průřezu se automatizovaně zohledňují např.:

 • změny statického systému související s postupem výstavby,

 • časový vznik spřažených průřezů a historie zatěžování,

 • redistribuce napětí na spřažených ocelobetonových průřezech, vlivy dotvarování a smršťování - automatickým výpočtem tzv. sekundárních účinků z časů aktivace různých variant spřažených průřezů,

 • vlivy vzniku trhlin v betonové desce a různé oblasti spolupůsobící šířky desky,

 • roznos zatížení v příčném směru mostu prostřednictvím ortotropní desky.

Možné typy parametrizovaných spřažených ocelobetonových průřezů

 • otevřené ocelové průřezy tvaru I s možnými až 3 různými tloušťkami (lamelami) horní a dolní pasnice a stojiny, spřažené s monolitickou ŽB deskou proměnné tloušťky v max. 5 nesymetrických úsecích,

 • otevřené ocelové průřezy tvaru I s možnými až 3 různými tloušťkami (lamelami) horní a dolní pasnice a stojiny, spřažené s prefabrikovanou částí ztraceného bednění a dodatečnou ŽB deskou proměnné tloušťky v max. 5 nesymetrických úsecích,

 • otevřené válcovaný ocelové profily tvaru I (= trámy WIB) zalité v betonové desce, s rozlišení vlivu betonu porušeného trhlinami v oblastech s kladným a záporným ohybovým momentem,

 • uzavřené, symetrickéocelovétruhlíky s možnými až 3 různými tloušťkami (lamelami) horní a dolní pasnice a stěn, spřažené s monolitickou ŽB deskou proměnné tloušťky v max. 5 nesymetrických úsecích, popř. vč. prefabrikovaného ztraceného bednění,

 • otevřené, symetrickéocelovétruhlíky nebo jednokomorové průřezy s možnými až 3 různými tloušťkami (lamelami) horní příruby, dolní pasnice a stěn, spřažené s monolitickou ŽB deskou proměnné tloušťky v max. 5 nesymetrických úsecích, popř. vč. prefabrikovaného ztraceného bednění.

Pro zvolenou mostní normu - obsaženy jsou obecná EN 1994-2, národní DIN EN a DIN-Fachbericht 104 - poskytuje PONTI® stahlverbund automatizovaně následující návrhy a posudky:

Mezní stav únosnosti mimo únavu

 • klasifikace průřezů

 • momentová únosnost plasticky / elasticky

 • momentová únosnost s omezením přetvoření

 • smyková únosnost plasticky

 • interakce normálová síla – ohyb. momenty – posouvající síla

 • vyboulení plechu žebra indukované přírubami

 • posouzení jedno- a dvoustranných krčkových svarů

Mezní stav použitelnosti

 • omezení napětí ocele nosníků

 • omezení napětí betonářské výztuže

 • omezení napětí tlačeného betonu

 • minimální výztuž (mezní stav tvorby trhlin)

 • stabilita trhlin (ukončená tvorba trhlin)

 • kvazistálé deformace

Mezní stav únavy

 • ekvivalentní amplituda poškození stavební ocele nosníků

 • ekvivalentní amplituda poškození železobetonové desky

 • únava tlačeného betonu

 • posouzení únavy krčkových svarů, samostatně pro případy svarů horní a dolní pásnice

Zajištění spřažení

 • MSÚ – únosnost spřahovacích trnů – posudek 1 a 2

 • MSÚ – požadovaný počet, pokrytí trnů – posudek 1 a 2

 • MSP – podélný smyk, požadovaný počet, pokrytí trnů

 • konstrukční provedení trnů, rozmístění trnů

 • MS Únavy – posudek únavy pro podélný smyk

 • posudek smyku betonového pásu

Optimalizace průřezů

 • úpravy dílčích průřezů přímo v posudkovém modulu

 • záměna průřezů přímo v posudkovém modulu

 • vytváření nových průřezů a následně jejich výměna přímo v posudkovém modulu

 • okamžité výpočty průřezových charakteristik a posudků

Návrhy a posouzení dalších konstrukčních částí mostu, jako např. příčníky, mostní opěry, pilíře, mostovka v příčném směru aj. lze dle konkrétní potřeby provádět rovněž přímo v prostředí PONTI® stahlverbund.

Charakteristiky PONTI® stahlverbund EXPERT

PONTI® stahlverbundEXPERT umožňuje modelování rovněž materiálově smíšených konstrukcí, např. pouze z oceli, spřažených úseků ocel-beton, či beton-beton nebo nepředpjatého, či předpjatého betonu (popř. jsou nutná další příslušná funkční rozšíření PONTI). Návrhy nutných ploch výztuže plošných konstrukčních prvků lze pro podporu inteligentního vyztužování převzít do betonářského CADu ZEICON®. PONTI® stahlverbundEXPERT je rozsáhlý, výkonný software na řešení statiky komplexních mostních konstrukcí a poskytuje zejména následující výhody:

 • grafické prostředí pro parametrické zadání spřažených průřezů
 • grafické prostředí pro zadání výpočetního modelu s okamžitým zobrazováním všech úprav
 • import vytyčení mostu přes rozhraní DFX
 • přehledná organizace fází výstavby prostřednictvím stavebních stavů, subsystémů, zatěžovacích stavů a variant spřažených průřezů
 • příčný roznos zatížení dopravou na spřažené trámy přes ortotropní desku
 • automatika dopravních zatížení a návrhových kombinací
 • automatický výpočet sekundárních zatížení od dotvarování a smršťování
 • grafické vyhodnocení posudků spřažených průřezů formou průběhů s volitelnými oblastmi a rozsahem tabelárních výstupů
 • návrhy a posouzení na MSÚ, MSP, MS únavy, zajištění spřažení, klasifikace průřezů aj.
 • návrhy a posouzení rovněž ostatních konstrukčních prvků mostu, jako např. příčníky, mostní opěry, pilíře, mostovky v příčném směru aj.
 • optimalizace využití ocelových průřezů jejich předběžnou výměnou již v rámci posudků
 • stručné a podrobné tabelární sestavy výsledků