Základní přehled

 • Statický výpočet a navrhování betonových mostů dle obecné normy EN 1994-2, národní DIN EN 1994-2 nebo starší DIN-FB 104
 • Zohlednění fází výstavby, zatěžování a vzniku spřažených průřezů
 • Podpora všech typů průřezů PONTI® stahlverbund, tj. válcované a svařované profily I, truhlíky a komory KT, ztracené bednění FT, plně zabetonované profily WIB
 • Zohlednění oblastí se vznikem trhlin v betonové desce a spolupůsobící oblasti desky
 • Prutové, plošné a kombinované výpočetní modely mostů
 • Roštové modely a kombinované modely s ortotropní betonovou deskou
 • Metoda časových variant průřezu (n0,nP,nPT,nD,nS)

Charakteristiky PONTI® stahlverbund EXPERT

PONTI® stahlverbundEXPERT umožňuje modelování rovněž materiálově smíšených konstrukcí, např. pouze z oceli, spřažených úseků ocel-beton, či beton-beton nebo nepředpjatého, či předpjatého betonu (popř. jsou nutná další příslušná funkční rozšíření PONTI). Návrhy nutných ploch výztuže plošných konstrukčních prvků lze pro podporu inteligentního vyztužování převzít do betonářského CADu ZEICON®. PONTI® stahlverbundEXPERT je rozsáhlý, výkonný software na řešení statiky komplexních mostních konstrukcí a poskytuje zejména následující výhody:

 • grafické prostředí pro parametrické zadání spřažených průřezů
 • grafické prostředí pro zadání výpočetního modelu s okamžitým zobrazováním všech úprav
 • import vytyčení mostu přes rozhraní DFX
 • přehledná organizace fází výstavby prostřednictvím stavebních stavů, subsystémů, zatěžovacích stavů a variant spřažených průřezů
 • příčný roznos zatížení dopravou na spřažené trámy přes ortotropní desku
 • automatika dopravních zatížení a návrhových kombinací
 • automatický výpočet sekundárních zatížení od dotvarování a smršťování
 • grafické vyhodnocení posudků spřažených průřezů formou průběhů s volitelnými oblastmi a rozsahem tabelárních výstupů
 • návrhy a posouzení na MSÚ, MSP, MS únavy, zajištění spřažení, klasifikace průřezů aj.
 • návrhy a posouzení rovněž ostatních konstrukčních prvků mostu, jako např. příčníky, mostní opěry, pilíře, mostovky v příčném směru aj.
 • optimalizace využití ocelových průřezů jejich předběžnou výměnou již v rámci posudků
 • stručné a podrobné tabelární sestavy výsledků